Κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ για το έτος 2021

Τρί, 03/11/2020 - 14:03

Οι ειδικοί μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πραγματοποιούν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων (Φ.Δ.Χ.) μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για τη χορήγηση 60 πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ έτους 2021, εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που παρατίθεται στη συνέχεια.

Άδεια ΕΔΥΜ λαμβάνουν μόνο οι μεταφορείς που χρησιμοποιούν για διεθνείς μεταφορές φορτηγά αυτοκίνητα τεχνολογίας EURO IV και άνω.

Η χορήγηση των αδειών θα γίνει κατ' αύξοντα αριθμό για τις πρώτες πενήντα (50) άδειες, με βάση τον πίνακα δικαιούχων που θα καταρτιστεί κατόπιν αξιολόγησης των κριτηρίων που αναφέρονται στη συνέχεια.

Οι υπόλοιπες δέκα (10) άδειες θα διατεθούν σε μεταφορείς που αποδεικνύουν ότι διενεργούν τριγωνικές μεταφορές από/προς τρίτες χώρες, με προτεραιότητα σε εκείνους που δεν διαθέτουν άλλη δυνατότητα εκτέλεσης των ανωτέρω μεταφορών. Οι άδειες αυτές διατίθενται για χρήση πρώτης ή δεύτερης άδειας της μεταφορικής επιχείρησης. Οι ενδιαφερόμενοι για χορήγηση δεύτερης άδειας καλούνται να το δηλώσουν στην αίτησή τους. Η χορήγηση των ανωτέρω δέκα (10) αδειών θα γίνει με βάση τον αριθμό των τριγωνικών μεταφορών που εκτέλεσαν οι αιτούντες μεταφορείς το 2020, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία δρομολογίων. Για την απόδειξη διενέργειας τριγωνικών μεταφορών, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλλουν πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως φωτοτυπίες (CΜR, ΤΙR κλπ.).

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 6/11/2020 έως και 30/11/2ο20 στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών - Αναστάσεως 2 -Τ.Κ.:10191 Παπάγου, στο Ισόγειο.

Σημείωση: Οι συγκεκριμένες άδειες ΕΔΥΜ πήραν την ονομασία από την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Υπουργών Μεταφορών, όταν καθιερώθηκαν για πρώτη φορά

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ιδίως:

1. Να έχουν δικαίωμα διενέργειας διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

2. Να κατέχουν εγκριτική απόφαση λειτουργίας της επιχείρησης, εφόσον πρόκειται για μεταφορική επιχείρηση προ ισχύος του νόμου  3887/10 ή βεβαίωση λειτουργίας για μεταφορική επιχείρηση τον νόμου 3887/10.

3. Να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων (ειδικά για τις μεταφορικές επιχειρήσεις με μορφή ΙΜΕ/ΕΠΕ απαιτείται και ισχύουσα άδεια οδικού μεταφορέα όλων των μελών της εταιρείας).

4. Τα Φ.Δ.Χ αυτοκίνητα να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (EURO ΙV και άνω) εφοδιασμένα με Cop Document και να κυκλοφορούν νομίμως ως Φ.Δ.Χ αυτοκίνητα.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ

OAEC οι αιτήσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον αιτούντα ή το νόμιμο εκπρόσωπο, στην περίπτωση νομικού προσώπου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΜΕ ΕΠΕ κ.λ.π.) και με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον όρο Γ.

1. Στις αιτήσεις πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου, ως εξής:

• Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία της μεταφορικής επιχείρησης.

• Ταχυδρομική διεύθυνση με τον αντίστοιχο ταχυδρομικό κώδικα της έδρας της επιχείρησης.

• Τηλέφωνο και αριθμός fax

• Υπογραφή τον αιτούντος (όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας.

• Αριθμός ΦΔΧ κατηγορίας EURO ΙV και άνω, με τούς αριθμούς κυκλοφορίας αυτών καθώς και την κατηγορία εκπομπών καυσαερίων κάθε οχήματος (EURO IV, EURO V κλπ.).

• Η κατηγορία EURO (EURO ΙV, EURO V κ.τ.λ.) για την οποία θα χρησιμοποιηθεί η άδεια ΕΔΥΜ (Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις αφορούν νια άδεια ΕΔΥΜ ανά μεταφορική επιχείρηση. Επίσης η κατηγορία EURO που θα δηλωθεί, καλύπτει και φορτηγά ανώτερης κατηγορίας πχ άδεια για EURO ΙV μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από φορτηγά EURO V)

2. Ως ημερομηνία αίτησης θεωρείται η ημερομηνία χορήγησης τον αριθμού πρωτοκόλλου για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν αυτοπροσώπως, η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου για όσες ταχυδρομηθούν και η ημερομηνία αποστολής για αυτές που θα σταλούν με ταχυμεταφορέα.

3. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και εφόσον ο αριθμός των εμπρόθεσμων αιτήσεων είναι μικρότερος των εξήντα (50 + 10) διαθέσιμων αδειών ΕΔΥΜ, θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι την συμπλήρωση τον ορίου των πρώτων πενήντα (50) αδειών ΕΔΥΜ. Για τις δέκα (10) άδειες ΕΔΥΜ, είναι απαραίτητη η απόδειξη διενέργειας τριγωνικών μεταφορών για την αποδοχή της αίτησης.

4. Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αδειών ΕΔΥΜ από τους δικαιούχους ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2021. Σε περίπτωση που, μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας, υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο αδειών ΕΔΥΜ, αυτό θα διατεθεί με βάση νέες αιτήσεις που θα υποβάλλονται κατά σειρά προτεραιότητας.

5. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες θα υποβάλλονται πριν από τις 6/11/2020.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ):

1. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος τον οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.

2. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα και των δύο πλευρών της άδειας κυκλοφορίας του/των αυτοκινήτων.

3. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο των Cop Documents, με τα οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένα όλα τα αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ):

1. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων της μεταφορικής επιχείρησης και για τις ΙΜΕ-ΕΠΕ και οι άδειες Οδικού μεταφορέα των μελών της.

2. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο της τελευταίας εγκριτικής απόφασης λειτουργίας της επιχείρησης (για τις μεταφορικές επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει προϊσχυουσών διατάξεων του νόμου 3887/10) ή βεβαίωση λειτουργίας σύμφωνα με την εγκύκλιο Β1/53534/5213/19 Νοεμβρίου 2010 (ΑΔΑ 4Ι0Β1-Σ) (για τις μεταφορικές επιχειρήσεις του νόμου 3887/10) στην οποία αναφέρονται όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα που ανήκουν ή είναι ενταγμένα σε αυτή.

3. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα και των δύο πλευρών των αδειών κυκλοφορίας όλων των αυτοκινήτων της εταιρείας και με την προβλεπόμενη σφραγίδα ένταξης στην υπόψη εταιρεία.

4. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των Cop Documents, όλων των αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

5. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων νομιμοποίησης του/των νομίμου/-ων εκπροσώπου/-ων τον νομικού προσώπου.

Δ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η κατανομή των αδειών γίνεται βάσει ποσοτικοποίησης κριτηρίων αξιολόγησης. Ειδικότερα για την μοριοδότηση των αιτήσεων λαμβάνονται υπόψη:

Α. Η δυναμικότητα των επιχειρήσεων (αριθμός των αυτοκινήτων που κατέχει κάθε επιχείρηση).

Β. Η αποτελεσματικότητα στη χρήση της χορηγηθείσας άδειας ΕΔΥΜ κατά το προηγούμενο έτος.

Γ. Η προστασία τον περιβάλλοντος (κατηγορία των φορτηγών EURO ΙV, V, ΕΕV, VΙ).

Στην περίπτωση που υπάρξουν αιτήσεις με τον ίδιο αριθμό μορίων, τότε οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με κριτήριο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ε. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 1 έως και 16 δεν έχουν κανένα εδαφικό περιορισμό ως προς τη χρήση τους. Σημειώνεται ότι η Αυστρία από 1.1.2021 θα δέχεται στο έδαφός της μόνο οχήματα κατηγορίας EURO VΙ. Επομένως, στην Αυστρία είναι έγκυρες μόνο οι άδειες ΕΔΥΜ από 1 έως 16, οι οποίες, επιπροσθέτως, χρησιμοποιούνται από οχήματα κατηγορίας EURO VΙ.

• Για τις άδειες με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 60 και αναφορικά με τη χρήση τους στο έδαφος της Ρωσίας, της Αυστρίας και της Ιταλίας, ισχύουν εδαφικοί περιορισμοί.

Ειδικότερα:

> Για τη Ρωσία: Οι άδειες ΕΔΥΜ με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ούτε για διέλευση από τη Ρωσία, ούτε για διμερείς μεταφορές, ούτε για διενέργεια μεταφοράς από/προς τη Ρωσία και προορισμό τρίτη χώρα (τριγωνικές). Οι διμερείς μεταφορές Ελλάδας - Ρωσίας και η διέλευση τράνζιτ από τη Ρωσία καλύπτονται από την ανταλλασσόμενη ποσόστωση βάσει της Συμφωνίας Οδικών Μεταφορών Ελλάδας - Ρωσίας.

> Για την Αυστρία: Ομοίως, οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διέλευση από την Αυστρία, ούτε για διμερείς μεταφορές, ούτε για τη διενέργεια μεταφορών από/προς Αυστρία και προορισμό τρίτη χώρα (τριγωνικές). Οι διμερείς μεταφορές Ελλάδας - Αυστρίας και η διέλευση τράνζιτ από την Αυστρία καλύπτονται από την χρήση κοινοτικής άδειας.

> Για την Ιταλία: Τέλος, οι άδειες με αύξοντα αριθμό 59 και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διέλευση από την Ιταλία, ούτε για διμερείς μεταφορές, ούτε για τη διενέργεια μεταφορών από/προς Ιταλία και προορισμό τρίτη χώρα (τριγωνικές). Οι διμερείς μεταφορές Ελλάδας - Ιταλίας και η διέλευση τράνζιτ από την Ιταλία καλύπτονται από την χρήση κοινοτικής άδειας.

Βάσει των ανωτέρω και δεδομένου του πολύ περιορισμένου αριθμού έγκυρων για Ρωσία και Αυστρία αδειών ΕΔΥΜ, οι μεταφορείς πού δραστηριοποιούνται στη Ρωσία για όλα τα είδη μεταφορών και στην Αυστρία, εκτελώντας τριγωνικές μεταφορές με οχήματα EURO VΙ, παρακαλούνται να το δηλώσουν στην αίτησή τους, έτσι ώστε να γίνει βέλτιστη χρήση των σχετικών αδειών.

Σε περίπτωση που οι μεταφορείς που βρίσκονται στις πρώτες δεκαέξι θέσεις του πίνακα κατάταξης έλαβαν και κατά το προηγούμενο έτος (2020) άδεια ΕΔΥΜ χωρίς περιορισμό, αλλά από το βιβλίο διαδρομών του 2020, δεν προκύπτει αντίστοιχη μεταφορική δραστηριότητα, δηλαδή διενέργεια οποιουδήποτε είδους μεταφοράς από/προς Ρωσία ή διενέργεια τριγωνικών μεταφορών από/προς Αυστρία, τότε θα τίθενται εκτός των δεκαέξι πρώτων θέσεων της κατάταξης, δηλαδή θα καταλάβουν μία από τις επόμενες θέσεις, δεκαεπτά, δεκαοκτώ κ.ο.κ.. Η θέση τους στην πρώτη 16άδα θα παραχωρείται σε μεταφορείς πού δραστηριοποιούνται στις εν λόγω χώρες, εφ' όσον αυτοί προσκομίσουν τελωνειακά έγγραφα πού να το αποδεικνύουν (π.χ. δελτίο TIR).

Για την ορθή αποτύπωση του πίνακα κατάταξης παρακαλούνται όσοι μεταφορείς δραστηριοποιούνται σε Ρωσία ή Αυστρία, σύμφωνα με τα ανωτέρω, να συνυποβάλλουν τα προαναφερθέντα τελωνειακά έγγραφα με την αίτησή τους.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις δεν συνοδεύονται από τα πλήρη δικαιολογητικά, τότε οι μεταφορείς, αιτούντες άδεια ΕΔΥΜ, οφείλουν να τα προσκομίσουν εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης του πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσκόμισής τους, η άδεια δίνεται στον επόμενο στην κατάταξη δικαιούχο μεταφορέα.