Τροχοί & TIR

Καθιέρωση ψηφιακού πιστοποιητικού ταξινόμησης οχημάτων. Πώς θα γίνονται οι μεταβιβάσεις

Καθιερώνεται ενιαίος τύπος ψηφιακού πιστοποιητικού ταξινόμησης για όλες τις κατηγορίες οχημάτων με τίτλο «Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων». Το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων εκδίδεται από την
Δευτέρα 22/05/2023 - 08:55
Κοινοποίηση στα Social Media
δρόμος, αυτοκίνητα, φορτηγά,

Καθιερώνεται ενιαίος τύπος ψηφιακού πιστοποιητικού ταξινόμησης για όλες τις κατηγορίες οχημάτων με τίτλο «Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων».


Το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων εκδίδεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, κατόπιν της βεβαίωσης και είσπραξης του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης και των λοιπών επιβαρύνσεων και έκδοσης του σχετικού αποδεικτικού είσπραξης, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση νόμιμης απαλλαγής από την καταβολή των ανωτέρω και της καταχώρισης των απαιτούμενων για την έκδοσή του στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων, με την οποία λαμβάνει μοναδικό αριθμό καταχώρισης, αποτελούμενο από δεκαοκτώ (18) αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. μεταβίβασης ανάριθμου οχήματος και βεβαίωση καταβολής του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας οχήματος για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, 

Μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων, το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης εκτυπώνεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων σε τρία αντίτυπα Α, Β και Γ, και τα αντίτυπα Α και Β παραδίδονται στον παραλήπτη του οχήματος, προκειμένου να τα προσκομίσει στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

Ομοίως τα αντίτυπα Α και Β παραδίδονται στον παραλήπτη του οχήματος και στην περίπτωση της έκδοσης και καταχώρησης του πιστοποιητικού ταξινόμησης με εφεδρική διαδικασία (χειρόγραφη διαδικασία), λόγω μη διαθεσιμότητας του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων.  


Πώς γίνεται η μεταβίβαση 


 Μετά τη χορήγηση του παραπάνω πιστοποιητικού, σε περίπτωση που ο κύριος και κάτοχος του οχήματος σκοπεύει να μεταβιβάσει το όχημα ανάριθμο (πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στο όνομά του), υποχρεούται να μεταβεί στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, η οποία προβαίνει στον υπολογισμό και την είσπραξη του τυχόν οφειλόμενου τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος, που απαιτείται για την πραγματοποίηση της μεταβίβασης. 

Στη συνέχεια, ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής και προκειμένου για επιβατικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης, επιβατικά ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα) και φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλιογράμμων θεωρεί, στα αντίτυπα Α και Β του πιστοποιητικού, την καταβολή των προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, οικονομικών επιβαρύνσεων. 

Ακολούθως, τα συμβαλλόμενα μέρη (πωλητής-αγοραστής) αναγράφουν την μεταβίβαση του οχήματος επί των ως άνω αντιτύπων και υπογράφουν στην οικεία θέση και των δύο αντιτύπων του πιστοποιητικού. Σε περίπτωση μεταβίβασης του οχήματος, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ο συμβολαιογράφος καταχωρεί τη γενόμενη μεταβίβαση στην οικεία θέση του πιστοποιητικού. 

Για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, ο κάτοχος του οχήματος υποχρεούται στην καταβολή του προβλεπόμενου, από τις ισχύουσες διατάξεις, τέλους άδειας οχήματος. Για την καταβολή γίνεται πράξη θεώρησης στην αντίστοιχη θέση του πιστοποιητικού ταξινόμησης από τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας. 

Ο κάτοχος του οχήματος θα πρέπει να προσκομίσει τα χορηγούμενα από την Τελωνειακή Υπηρεσία αντίτυπα Α και Β στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στο όνομά του. 

ααδε 1


Διατηρείται το βιβλιάριο μεταβολών των επαγγελματικών   


Θα πρέπει πάντως Να σημειωθεί ότι η σχετική απόφαση για την ψηφιοποίηση του πιστοποιητικού ταξινόμησης προβλέπει και εφεδρική διαδικασία χειρόγραφη καθώς και τη διατήρηση σε ισχύ του βιβλιαρίου μεταβολών των επαγγελματικών οχημάτων. 

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων τηρείται εφεδρική (χειρόγραφη) διαδικασία για την έκδοση του πιστοποιητικού ταξινόμησης, σύμφωνα με την οποία το πιστοποιητικό ταξινόμησης υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, με την συμπλήρωση των εντύπων Α, Β, Γ . Για την εφεδρική διαδικασία τηρείται χειρόγραφο βιβλίο καταχώρισης, κοινό για όλες τις κατηγορίες των οχημάτων, από το οποίο το πιστοποιητικό λαμβάνει αύξοντα αριθμό που τίθεται και στα τρία αντίτυπα Α, Β και Γ αυτού.


Στο εν λόγω βιβλίο, καταχωρούνται ο κωδικός του τελωνείου, τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη, η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού, το είδος του οχήματος, ο αριθμός πλαισίου, ο τύπος του κινητήρα, ο αριθμός και το είδος του παραστατικού (Διασάφηση Εισαγωγής ή Ειδική Δήλωση).  


Επιπλέον, διατηρείται σε ισχύ και μετά την καθιέρωση του νέου Πιστοποιητικού Ταξινόμησης, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του ν.δ. 1146/1972 βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής των επαγγελματικών οχημάτων πάσης κατηγορίας και χρήσης [Φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης και φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιογράμμων, Λεωφορεία, Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης αυτοκίνητα και αυτοκίνητα οχήματα που δεν ανήκουν στις προηγούμενες κατηγορίες (Γερανοί, Συνεργεία)], στους χώρους (θέσεις) του οποίου γίνεται η μεταβιβαστική πράξη από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.  

Άλλες λεπτομέρειες και φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων για το ψηφιακό πιστοποιητικό ταξινόμησης δημοσιεύονται στο ΦΕΚ 3394/B/23 
 

PreviousNext