Καθορίστηκε η αποζημίωση των τουριστικών λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα των θέσεων ανά λεωφορείο (έως 30 θέσεις και από 30 θέσεις και άνω), ενώ των τουριστικών τρένων η αποζημίωση καταβάλλεται ανεξάρτητα της δυναμικότητάς τους.

Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται στα 21.007.300 ευρώ. Το ποσό της αποζημίωσης κατανέμεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Η αποζημίωση καταβάλλεται για όλους τους δικαιούχους κατόπιν της έγκρισης σχετικής εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα δικαιολογητικά

Για την καταβολή της αποζημίωσης οι δικαιούχοι καταθέτουν στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) τα κάτωθι δικαιολογητικά εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών  από τη δημοσίευση της της 29/12 2020 της σχετικής απόφασης.

  • α. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος.
  • β. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος.
  • γ. Προσύμφωνο κυριότητας (όπου υφίσταται).

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αυτών, η αίτηση θα πρέπει να είναι είτε υπογεγραμμένη ψηφιακά από τον δικαιούχο είτε να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

2. Όσοι δικαιούχοι έχουν ήδη υποβάλει τα δικαιολογητικά της παρ. 1 στην αρμόδια Π.Υ.Τ., βάσει του άρθρου 111 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) και της υπ’ αρ. 87618/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού, ήτοι έχουν καταθέσει την ως άνω αίτηση (υπογεγραμμένη ψηφιακά ή με γνήσιο υπογραφής σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της) μαζί με τα δικαιολογητικά, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή αυτών.

3. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού.