Με συνολικό προϋπολογισμό 941.275,00€ (Πλέον Φ.Π.Α.) η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού 103045, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως τις 18-12-2020 και ώρα 15:00.

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής.

Προσφορά ανά ημερήσιο δρομολόγιο

Οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν το κόστος ημερήσιου δρομολογίου, που προσφέρουν. Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ΕΥΡΩ με ακρίβεια μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα έξοδα μεταφοράς, η δαπάνη του συνοδού, όπου επιβάλλεται η παρουσία του από την παρούσα Πρόσκληση, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.

Η οικονομική προσφορά αφορά τη διάρκεια σε ημέρες (310) που ορίζεται στον πίνακα δρομολογίων που παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για κάθε δρομολόγιο.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί τριακόσιες (300) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του εκάστοτε διαγωνισμού.

Η οικονομική προσφορά πρέπει να υποβληθεί με την τιμή σε ΕΥΡΩ που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, πλην της προβλεπόμενης από την εκάστοτε Πρόσκληση υποβολής προσφορών, αναπροσαρμογής λόγω τιμής καυσίμου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Δικαιολογητικά

Μετά την, εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, πρόσκληση του αναδόχου για την υπογραφή του συμφωνητικού, και εντός της τεθείσας σε αυτόν προθεσμίας, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα ακόλουθα:

Α) υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων οδηγών και των συνοδών οχημάτων μεταφοράς μαθητών, στις οποίες δηλώνουν ότι δεν έχουν παραπεμφθεί για κανένα από τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ αδικήματα, ήτοι:

• Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα

• Να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (Π Κ 337 παρ. 2-5), αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), μαστροπείας (ΠΚ 349), εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385).

• Να μην έχουν τεθεί σε στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις και

• Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση ΚΟΚ, η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Β) άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο (βασικό και εφεδρικό)

Γ) ασφαλιστήρια συμβόλαια σε ισχύ για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο (βασικό και εφεδρικό)

Δ) δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ σε ισχύ για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο (βασικό και εφεδρικό)

Ε) βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ως προς το νόμιμο της λειτουργίας των ΚΤΕΛ.

ΣΤ) Σε περίπτωση που τα μεταφορικά μέσα δεν ανήκουν στον οικονομικό φορέα που συμμετέχει στον διαγωνισμό, θα υποβάλλεται ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης ή παραχώρησης μεταξύ του οικονομικού φορέα και του ιδιοκτήτη των μεταφορικών μέσων, το οποίο θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεσή της.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της πρόσκλησης: Ειρ. Φρέρη, email: promanat@patt.gov.gr