Με νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επέρχονται αλλαγές στην εκλογή των Δ.Σ. των ΚΤΕΛ Α.Ε. και παρέχεται η δυνατότητα στη συνέλευση των μετόχων να αποφασίζουν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπό προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, στο άρθρο 77 του νομοσχεδίου επέρχεται τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2963/2001 και η παράγραφος 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Οι ανώνυμες εταιρείες των προηγούμενων παραγράφων διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920. Στην επωνυμία τους πρέπει να περιέχονται οι λέξεις "Κ.Τ.Ε.Λ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ". Οι μετοχές είναι ονομαστικές.

Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους μετόχους της ΚΤΕΛ Α.Ε. για τετραετή θητεία. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ΚΤΕΛ Α.Ε. ορίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΕΛ Α.Ε. ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο οποίος είναι ένας από τα μέλη αυτού.

Οι υποψηφιότητες, μαζί με απόσπασμα ποινικού μητρώου, υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΚΤΕΛ μέχρι τη 12η μεσημβρινή της προηγούμενης της Γενικής Συνέλευσης ημέρας και στη συνέχεια συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Για την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτείται:

α. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Προέδρου,

β. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή Αντιπροέδρου και αναπληρωτή αυτού και

γ. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ισάριθμων αναπληρωματικών.

Ως εκλεγέντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που πέτυχαν κατά σειρά πλειοψηφίας, ενώ ως αναπληρωτές αυτών, εκτός του Προέδρου για τον οποίο δεν προβλέπεται εκλογή αναπληρωτή, λογίζονται αυτοί που κατά σειρά έπονται των προηγουμένων.

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή φυσικής ή νομικής ανικανότητας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αριθμό μεγαλύτερο των αναπληρωματικών, ο οικείος Περιφερειάρχης προσφεύγει στο αρμόδιο δικαστήριο Κ.Τ.Ε.Λ. που βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου μετατράπηκαν σε ανώνυμες εταιρείες με την μορφή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου αυτής, μπορούν με τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, να μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες με την μορφή της περίπτωσης α΄ της ίδιας παραγράφου».

Απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Με το ίδιο νομοσχέδιο του υπ. Ανάπτυξης και επενδύσεων και στο ίδιο άρθρο (77) ορίζονται τα εξής:

«Κατ’ εξαίρεση του ν. 4548/2018 (Α’ 104) και κάθε αντίθετης καταστατικής διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων των ΚΤΕΛ Α.Ε. δύναται να λαμβάνει απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων, εάν τα ίδια κεφάλαια των ανωτέρω εταιρειών είναι αρνητικά κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται τουλάχιστον κατά ποσό που καλύπτει το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας και το παθητικό της εταιρείας, όπως αυτό προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης».