Μετά από διευκρινίσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη συλλογή των δικαιολογητικών για την επιδότηση – αποζημίωση των ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων ΔΧ γίνεται γνωστό ότι:

Όσοι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας καταθέτοντας ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικά την Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση χωρίς γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή, υποχρεούνται να υποβάλλουν εκ νέου την Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή έως τις 29/1/2021, χωρίς τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η αίτηση προς εκταμίευση.