Τροχοί & TIR

Μεταφορά, αποθήκευση, διανομή δεμάτων. Διαγωνισμός ύψους 218.457 ευρώ

Από και προς τις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.
Τρίτη 20/02/2024 - 15:56
Κοινοποίηση στα Social Media

Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Μ.Α.Ε. (δ.τ. ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.) προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και διανομής έως και 45.000 δεμάτων φαρμακευτικών προϊόντων ανά έτος, μεταφοράς έως και 6.000 φακέλων ανά έτος, μεταφοράς έως και 100 παλετών ανά έτος και διενέργειας έως 15 δρομολογίων ανά έτος από και προς τις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε., στην Παλλήνη Αττικής προς και από όλη την Ελλάδα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (176.175,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ποσού σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (42.282,00€) [(εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: διακόσιες δέκα χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ (218.457,00€)].

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 04/03/24 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες 213 200 2465 και e-mail: a.mazarakis@ifet.gr, a.sitziri@ifet.gr

PreviousNext