Τροχοί & TIR

Μεταφορά μαθητών: Διαγωνισμός ύψους 16.919.345,29 ευρώ

Η Π.Ε. Καρδίτσας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καρδίτσας για τα σχολικά έτη 2023-2024 & 2024-2025 εκτιμ
Πέμπτη 04/01/2024 - 12:48
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Π.Ε. Καρδίτσας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καρδίτσας για τα σχολικά έτη 2023-2024 & 2024-2025 εκτιμώμενης συνολικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 14.972.871,92€ (συμπεριλαμβάνονται δικαίωμα προαίρεσης και παράταση).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 16.919.345,29€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και του δικαιώματος προαίρεσης και παράτασης (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α. 9.489.848,40€, με Φ.Π.Α. 10.723.528,70€, δικαίωμα προαίρεσης + παράτασης 6.195.816,59€).

Η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών υποδιαιρείται σε τρία τμήματα: 

Τμήμα 1: Δρομολόγια λεωφορείων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολ. ετών 2023-2024 & 2024-2025 σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καρδίτσας (Δήμοι Καρδίτσας, Παλαμά, Μουζακίου, Σοφάδων, Λίμνης Πλαστήρα και Αργιθέας). Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 5.480.217,36€ (συμπεριλαμβάνονται δικαίωμα προαίρεσης και παράταση). 

Τμήμα 2: Δρομολόγια λεωφορείων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολ. ετών 2023-2024 & 2024-2025 σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Καρδίτσας. Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 1.329.915,20€ (συμπεριλαμβάνονται δικαίωμα προαίρεσης και παράταση). 

Τμήμα 3: Δρομολόγια taxi & μικρών λεωφορείων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολ. ετών 2023-2024 & 2024-2025 σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καρδίτσας (Δήμοι Καρδίτσας, Παλαμά, Μουζακίου, Σοφάδων, Λίμνης Πλαστήρα και Αργιθέας). Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 8.162.739,36€ (συμπεριλαμβάνονται δικαίωμα προαίρεσης και παράταση).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 5/02/2024 και ώρα 23:59:59 μ.μ.

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. 

Διάρκεια σύμβασης: Έναρξη 01-9-2024. Λήξη 31-8-2025.

Πληροφορίες: Τηλ.: 24413-50122/ 24413-50137 και E-mail: o.koukoumtzi@thessaly.gov.gr, m.myrgioti@thessaly.gov.gr

PreviousNext