Τροχοί & TIR

Μεταφορά μαθητών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ξεκίνησε σήμερα, 11/07, στις 08:00 η υποβολή οικονομικών προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το σχο
Τρίτη 11/07/2023 - 10:14
Κοινοποίηση στα Social Media

Ξεκίνησε σήμερα, 11/07, στις 08:00 η υποβολή οικονομικών προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2023-2024, συνολικού προϋπολογισμού 7.000.996,70 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού.: 197731 έως τις 21/07/2023 και ώρα
23.59.59.

Πληροφορίες: Τσικνιά Ιωάννα, Τηλ.: 26313 61220, email: i.tsiknia@aitnia.pde.gov.gr

PreviousNext