Διευκρινίσεις για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ για τη μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων παρέχει το υπ. Μεταφορών με εγκύκλιό του, αναφέροντας ότι στη μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων περιλαμβάνονται και τα απόβλητα κάθε φυσικής κατάστασης (στερεά, λάσπες, υγρά) καθώς και απόβλητα που εμπίπτουν στις διατάξεις για την εναλλακτική διαχείριση, όπως ελαστικά, Απόβλητα Εκσκαφών - Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Υπενθυμίζουμε ότι με τον νόμο 4819/21 καθιερώθηκε η εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων για λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό.

Επισημαίνεται ότι η συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων για λογαριασμό τρίτων με φορτηγά με ΜΑΜΦΟ άνω των 4 τόνων από επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν εγκατάσταση σχετική με τα απόβλητα, όπως εγκατάσταση παραγωγής αποβλήτων ή εγκατάσταση παραλαβής αποβλήτων για αποθήκευση ή για επεξεργασία (ανάκτηση, διάθεση), προϋποθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 και πραγματοποιείται μόνο με φορτηγά δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ).

Για τις μεταφορικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο της συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων για λογαριασμό τρίτων, συνιστούμε να ανατρέξουν στο ΦΕΚ 129/Α/2021 στο οποίο δημοσιεύεται ο νόμος 4819/2021.

Στον νόμο αυτό, περιλαμβάνεται το παράρτημα ΙΙΙ (3) με λίστα επικίνδυνων αποβλήτων και με την επισήμανση ότι κάθε άλλο απόβλητο θεωρείται Μη επικίνδυνο (άρθρο 3).

Περιληπτικά, να αναφέρουμε ότι για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων απαιτείται άδεια συλλογής και μεταφοράς, η χρονική ισχύς της οποίας ορίζεται σε δέκα (10) έτη. Η άδεια για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, εφόσον αυτή πραγματοποιείται εντός των γεωγραφικών ορίων μιας αποκεντρωμένης διοίκησης, εκδίδεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας διεύθυνσης της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης.

1

Αντίθετα, για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων δεν απαιτείται άδεια. Για τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, απαιτούνται εγγραφή και καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). Ως εκτέλεση εργασιών συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση νοείται η δραστηριοποίηση στον τομέα της εκτέλεσης εργασιών συλλογής και μεταφοράς είτε για λογαριασμό τρίτων είτε για την εξυπηρέτηση ιδίων αναγκών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο ΗΜΑ είναι ο φορέας της δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε τρίτους και στην επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως. Από την υποχρέωση ασφάλισης εξαιρούνται οι Ο.Τ.Α.