Μεταφορές επιβατών: Διαγωνισμός 393.000 ευρώ

Παρ, 11/02/2022 - 10:05
Φωτό αρχείου

Ανοιχτός διαγωνισμός μίσθωσης λεωφορείων για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης μαθητών - μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών (ΣΙ–ΣΜΥΑ) προκηρύχθηκε για τα έτη 2023-2026.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι (392.966,00 €) σε βάθος τετραετίας, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ ποσοστού 24% και των υπέρ τρίτων νόμιμων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των δρομολογίων.

Περιληπτικά, να αναφέρουμε ότι:

  • Τα μεταφορικά μέσα θα είναι των τριάντα (30) ή και των πενήντα (50) θέσεων.

  • Τα διατιθέμενα μεταφορικά μέσα του εκμισθωτή θα πρέπει να πληρούν τους κανόνες ασφαλείας κίνησης, να διαθέτουν σύστημα ψύξης/ θέρμανσης, να είναι καθαρά εσωτερικά και εξωτερικά και γενικά σε καλή κατάσταση καθ΄ όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης. Η ηλικία τους δεν πρέπει να ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) έτη και θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά ζώνες ασφαλείας σε κάθε κάθισμα.

  • Τα οχήματα πρέπει να πληρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας μεταφοράς του προσωπικού που επιβαίνει σε αυτά και να έχουν ελεγχθεί προσφάτως από τα ΚΤΕΟ.

  • Όσοι λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο από το 50% του συνολικού προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης προμήθειας για την οποία εκδηλώνεται η συμμετοχή του προσφέροντος.

  • Χρονική διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο: Τέσσερα (4) έτη, δίχως αναπροσαρμογή της αρχικά συμφωνηθείσας τιμής κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται η 01-01-2023.

Πληροφορίες: Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης ΣΙ-ΣΜΥΑ. Στοιχεία προκήρυξης: ΑΔ.Φ.560/161/Σ.20/2-2-22/ΔΑΕ/Γ7