Τροχοί & TIR

Μεταφορές γραφείων δημόσιων υπηρεσιών. Διαγωνισμός ύψους 125.161 ευρώ

Στην προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής μεταφορικών υπηρεσιών γραφειακού εξοπλισμού και υλικών σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προχώρησε η Διεύθυνση Π
Παρασκευή 10/09/2021 - 10:34
Κοινοποίηση στα Social Media

Στην προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής μεταφορικών υπηρεσιών γραφειακού εξοπλισμού και υλικών σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προχώρησε η Διεύθυνση Προμηθειών Και Κτιριακών Υποδομών της ΑΑΔΕ.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μεταξύ, αλλά και εντός, των κτιρίων της Α.Α.Δ.Ε. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 155.200,00€ (εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 125.161,29€ πλέον Φ.Π.Α. ύψους: 30.038,71€).

Σημειώνεται, επίσης, ότι το αντικείμενο της σύμβασης δεν υποδιαιρείται σε υποτμήματα για λόγους ενιαίας παρακολούθησης του αντικειμένου και την αποφυγή μη ορθής εκτέλεσης της σύμβασης από την τυχόν έλλειψη συντονισμού διαφορετικών αναδόχων.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/10/2021 και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 14/10/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-1624224

PreviousNext