Μεταφορές γραφείων δημόσιων υπηρεσιών. Διαγωνισμός ύψους 125.161 ευρώ

Παρ, 10/09/2021 - 10:34

Στην προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής μεταφορικών υπηρεσιών γραφειακού εξοπλισμού και υλικών σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προχώρησε η Διεύθυνση Προμηθειών Και Κτιριακών Υποδομών της ΑΑΔΕ.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μεταξύ, αλλά και εντός, των κτιρίων της Α.Α.Δ.Ε. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 155.200,00€ (εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 125.161,29€ πλέον Φ.Π.Α. ύψους: 30.038,71€).

Σημειώνεται, επίσης, ότι το αντικείμενο της σύμβασης δεν υποδιαιρείται σε υποτμήματα για λόγους ενιαίας παρακολούθησης του αντικειμένου και την αποφυγή μη ορθής εκτέλεσης της σύμβασης από την τυχόν έλλειψη συντονισμού διαφορετικών αναδόχων.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/10/2021 και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 14/10/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-1624224