Τροχοί & TIR

Μεταφορές μαθητών από τις Περιφέρειες. Δικαιούχοι, σχολεία και αποστάσεις

Η αξία των Ειδικών Μαθητικών Δελτίων
Δευτέρα 08/04/2024 - 10:15
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Ακόμη μια τροποποίηση επήλθε στη νομοθεσία για τη μεταφορά των μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες ως προς τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κατοικίας και σχολείου και στους δικαιούχους μαθητές.

Ειδικότερα, με την 32239 απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - Εσωτερικών - Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού - Υποδομών και Μεταφορών της 03/04/24, ορίζονται τα εξής:

«1. Οι Περιφέρειες μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω:

Η ελάχιστη απόσταση της κατοικίας του/της μαθητή/ τριας από τη σχολική μονάδα, πάνω από την οποία δικαιολογείται η δωρεάν μεταφορά μαθητή/τριας, προσδιορίζεται ως εξής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α. Για μεταφορά μαθητών με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων:

α. 1.200 μέτρα για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

β. 2.500 μέτρα για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β. Για μεταφορά μαθητών/τριών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών:

α. 1.200 μέτρα για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατ’ ελάχιστον μέχρι τη Β’ τάξη του Δημοτικού,

β. 3.000 μέτρα για μαθητές/τριες Γυμνασίων,

γ. 5.000 μέτρα για μαθητές/τριες Λυκείων και ΕΠΑΛ.

2. Οι μαθητές/τριες εγγράφονται: α) σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, β) σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, και γ) σε Μουσικά Σχολεία και σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, 

3. Αποκλειστικά σε περιπτώσεις που για εκπαιδευτικούς λόγους κρίνεται αναγκαία η μεταφορά μαθητή/ τριας σε σχολείο εκτός της προβλεπόμενης χωροταξικής κατανομής, η μεταφορά καθορίζεται με απόφαση:

α) Του/της οικείου/ας Περιφερειακού/ης Διευθυντή/ ντριας Εκπαίδευσης όταν πρόκειται για μεταφορά μαθητή/τριας από διαφορετικές όμορες Περιφερειακές και Δημοτικές ενότητες, εντός της Περιφέρειας, λαμβανομένων υπόψη των κάτωθι:

1) Τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου κατοικίας του/της μαθητή/τριας μέχρι το σχολείο υποδοχής.

2) Άλλους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη μεταφορά εντός της περιφερειακής ή δημοτικής ενότητας.

β) Του/της Περιφερειακού/ης Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου/ας υπάγεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης που εποπτεύει το σχολείο υποδοχής, όταν πρόκειται για μεταφορά μαθητή/τριας μεταξύ δύο όμορων Περιφερειών, λαμβανομένων υπόψη:

1) Τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου κατοικίας του/ της μαθητή/τριας μέχρι το σχολείο υποδοχής.

2) Άλλους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη μεταφορά εντός της Περιφέρειας και

3) Τη σύμφωνη γνώμη του/της Περιφερειακού/ης Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης του τόπου κατοικίας του/ της μαθητή/τριας/των εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του/της Διευθυντή/ ντριας του σχολείου υποδοχής.

Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται αίτημα του/ της Διευθυντή/ντριας του σχολείου υποδοχής προς τον/ την οικείο/α Περιφερειακό/ή Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης, μέσω του/της αρμοδίου/ας Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης.

4. Το κόστος μεταφοράς των μαθητών/τριων, καθώς και τις προβλεπόμενες διαδικασίες αναλαμβάνει η Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία έχει την έδρα του το σχολείο υποδοχής των μαθητών/τριων.

5. Για τη μεταφορά μαθητή/τριας εκτός χωροταξικής κατανομής εντός της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για εξαιρετικά σοβαρούς εκπαιδευτικούς λόγους, η μεταφορά καθορίζεται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης.

6. Οι μαθητές/τριες της Α’ τάξης των ΕΠΑΛ δικαιούνται μεταφοράς για το πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας του ΕΠΑΛ, ενώ οι μαθητές/τριες της Β’ και της Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ δικαιούνται μεταφοράς για το πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους ΕΠΑΛ που διαθέτει τον τομέα ή την ειδικότητα της επιλογής τους.

Δυνατότητα αυξομείωσης των χιλιομ. αποστάσεων

7. Εάν η μεταφορά των μαθητών/τριών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων δεν είναι εφικτή με δημόσια συγκοινωνία ή με ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και έπειτα από σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία μετέχει από ένας εκπρόσωπος της οικείας περιφερειακής ενότητας, της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και του οικείου οργανισμού δημόσιας συγκοινωνίας υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου κατά περίπτωση Αντιπεριφερειάρχη, η αυξομείωση των χιλιομετρικών αποστάσεων που τίθενται στην περ. Β της παρ. 1, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος της μεταφοράς μαθητών σε ολόκληρη αθροιστικά την Περιφέρεια δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου για τη μεταφορά των πιο πάνω μαθητών είναι δυνατή η επιπλέον χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Εξαιρέσεις

8. Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν ήδη ολοκληρώσει τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και εγγράφονται εκ νέου σε οποιοδήποτε σχολείο, εξαιρούνται της δωρεάν μεταφοράς, εκτός των μαθητών που εγγράφονται και φοιτούν για την απόκτηση 2ης και μόνο ειδικότητας στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια.

9. Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες εγγράφονται σε πολυθέσια σχολεία, ενώ χωροταξικά ανήκουν σε ολιγοθέσια σχολεία, εξαιρούνται της δωρεάν μεταφοράς.

10. Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες εγγράφονται σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) εξαιρούνται της δωρεάν μεταφοράς με τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης.

11. Το σύνολο των δικαιούχων μαθητών/τριων εκάστης σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εφαρμόζει Ολοήμερο Πρόγραμμα ή στην περίπτωση των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων όταν λειτουργούν εκπαιδευτικοί όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας και τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, δικαιούνται μεταφορά για την αποχώρηση τους στο τέλος της κανονικής διάρκειας καθώς και στο τέλος της ζώνης που ορίζει ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση αποχώρησης στο τέλος έτερης ζώνης μεταφέρονται με ευθύνη των κηδεμόνων.

12. Οι σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου δικαιούμενοι μεταφοράς μαθητές/τριες, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, μεταφέρονται με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων, εφόσον η συνολική απόσταση η οποία περιλαμβάνει την απόσταση των κατοικιών των μαθητών/τριών έως τη στάση επιβίβασης και την απόσταση της στάσης αποβίβασης έως τη σχολική μονάδα δεν υπερβαίνει τα όρια που θέτει η παρ. 1 περ. Α του παρόντος άρθρου.

13. Η μεταφορά των μαθητών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους, στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα, πραγματοποιείται χωρίς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Οι ανωτέρω μαθητές/τριες μεταφέρονται με τα ίδια μέσα των Δήμων και των Περιφερειών. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό ή κρίνεται ασύμφορο από πλευράς κόστους, καταρτίζονται δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών.

14. Η μεταφορά των μαθητών των μουσικών σχολείων που μεταφέρουν βαριά και ογκώδη μουσικά όργανα, από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα, δύναται να πραγματοποιείται με δημόσιες συμβάσεις, χωρίς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υπό την προϋπόθεση της επιλογής του πλησιέστερου της περιοχής του μαθητή αντίστοιχου σχολείου, όπως καθορίζεται από την αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Για τους μαθητές των μουσικών σχολείων που δεν μεταφέρουν βαριά και ογκώδη μουσικά όργανα, η δωρεάν μεταφορά από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο και αντίστροφα, ισχύει υπό τον χιλιομετρικό περιορισμό των 1.500 μέτρων και άνω και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2 (παρ. 1). Ο Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας βεβαιώνει τη μεταφορά βαρέων και ογκωδών μουσικών οργάνων.

15. Η μεταφορά των μαθητών/τριών για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης, στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, από τις σχολικές μονάδες προς τα κολυμβητήρια και αντίστροφα, αφορά τους μαθητές/τριες της Γ’ τάξης δημοτικού και πραγματοποιείται μόνο όταν η ελάχιστη απόσταση της μεταφοράς τους είναι 1.200 μέτρα και η μέγιστη 25.000 μέτρα. Μαθητές/τριες της Δ’ τάξης του δημοτικού, μπορούν επίσης να μεταφέρονται εφόσον δεν έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις στο μεταφορικό μέσο. Με αιτιολογημένη απόφαση του/της Περιφερειακού/ης Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης και με την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται υπέρβαση του προγραμματισμένου κόστους, δίνεται η δυνατότητα για δωρεάν μεταφορά των εν λόγω μαθητών/τριών για αποστάσεις από 600 έως 1.200 μέτρα, σε ειδικές περιπτώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια της μετακίνησης και την προστασία της υγείας των μαθητών/τριών. Οι ανωτέρω μαθητές/ τριες μεταφέρονται με τα ίδια μέσα των Δήμων είτε των Περιφερειών. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό ή κρίνεται ασύμφορο από πλευράς κόστους, καταρτίζονται δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, σύμφωνα με το κεφ. Γ του ιδίου άρθρου.

16. Η μεταφορά των μαθητών/τριών των καλλιτεχνικών καθώς και των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα, εφαρμοζόμενων των χιλιομετρικών περιορισμών της περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 1, πραγματοποιείται με δημόσια σύμβαση, σύμφωνα με το κεφ.Γ του άρθρου 2, δίχως να απαιτείται η τήρηση της σειράς προτεραιότητας της παρ. 1 του άρθρου 2.».

kathisma

Αξία των Ειδικών Μαθητικών Δελτίων

Η αξία του ΕΜΔ υπολογίζεται στο ολόκληρο της τιμής του κανονικού εισιτηρίου της διαδρομής (μονή ή μετ’ επιστροφής) της οποίας κάνει χρήση ο/η μαθητής/τρια.

Ως μονή διαδρομή ορίζεται είτε η διαδρομή του μαθητή από το σημείο επιβίβασης στο μεταφορικό μέσο έως την έδρα της σχολικής μονάδας, είτε η διαδρομή από την έδρα της σχολικής μονάδας προς το σημείο αποβίβασης.

Ως διαδρομή μετ’ επιστροφής ορίζεται η διαδρομή του μαθητή από το σημείο επιβίβασης έως την έδρα της σχολικής μονάδας και η επιστροφή του από την έδρα της σχολικής μονάδας στο σημείο αποβίβασης.

Οι μαθητές/τριες σε κάθε περίπτωση δεν επιβαρύνονται με την καταβολή οιουδήποτε κομίστρου. Τα ΕΜΔ αναγράφουν στο πεδίο «Διαδρομή» τη φράση «μονή» ή «μετ’ επιστροφής», ώστε να αποζημιώνονται ανάλογα οι συγκοινωνιακοί φορείς. Η εκτύπωση των ΕΜΔ γίνεται με επιμέλεια και δαπάνη της κάθε Περιφέρειας. Σε περίπτωση που ο μαθητής/τρια που διαθέτει ΕΜΔ μονής διαδρομής και κάνει χρήση της διαδρομής μετ’ επιστροφής, τότε θα καταβάλλει ο ίδιος το εισιτήριο για τη διαδρομή που δεν αναγράφεται στο ΕΜΔ.

Η αξία των ΕΜΔ δύναται να υπολογίζεται κάτω από την τιμή του κανονικού εισιτηρίου, εφόσον o συγκοινωνιακός φορέας συναινεί σε αυτό. Στους δικαιούχους δωρεάν μεταφοράς μαθητές αντί ΕΜΔ δύναται να χορηγούνται κάρτες απεριορίστων διαδρομών διάρκειας ενός σχολικού έτους, κατόπιν σχετικής σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ του εκάστοτε συγκοινωνιακού φορέα και της κάθε Περιφέρειας και κόστος ίσο ή κατώτερο της μεταφοράς τους από και προς τη σχολική μονάδα σύμφωνα με τη διαδικασία των ΕΜΔ».

Τέλος, ορίζεται ότι στην περίπτωση που δεν υφίστανται Ε.Δ.Χ. στην έδρα -διοικητική μονάδα μπορούν κατ’ εξαίρεση να λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό Ε.Δ.Χ. όμορων εδρών-διοικητικών μονάδων.

PreviousNext