Τροχοί & TIR

Μεταφορές Μαθητών: Στην Κεφαλονιά για 1.621.791 ευρώ

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθη
Κυριακή 07/08/2022 - 08:30
Κοινοποίηση στα Social Media
μεταφορά μαθητών

 Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικό έτος 2022-2023 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 30.06.2023.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι μία χιλιάδες επτακόσια ενενήντα ένα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (1.621.791,59€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και του δικαιώματος προαίρεσης έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος της πρόσκλησης για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων. Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και 22.8.2022 και ώρα 09:59π.μ., η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 22.8.2022 και ώρα 10:00π.μ..

Οι ανάδοχοι θα προσκομίσουν εγγυητική καλής εκτέλεσης κατά το στάδιο υπογραφή της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ύψος 4% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.

Το προσφορότερο είδος μεταφορικού μέσου αποτελεί τη βάση υπολογισμού της αποζημίωσης ανά δρομολόγιο χωρίς να αποτελεί στοιχείο απόρριψης της συμμετοχής ενδιαφερομένων άλλων μέσων. 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι 30.06.2023 χωρίς δυνατότητα παράτασης.

 Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη πρόσκληση δίδονται στα τηλ: 26713.60589 και 26713.62711, e-mail: tm_promithion.kef@pin.gov.gr, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Σπαθής Ευάγγελος και κ. Κλαουδάτος Μηνάς, της Π.Ε. Κεφαλληνίας, Διοικητήριο, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.

 

PreviousNext