Τροχοί & TIR

Μεταφορές μαθητών Τρικάλων 10.600.000 ευρώ

Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων – Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Τρικάλων για τα σχ
Παρασκευή 02/09/2022 - 11:57
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων – Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Τρικάλων για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 10.600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης 20%, ενώ κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταλυτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα στις 7 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

1.Oλα τα φυσικά πρόσωπα, 2. Όλα τα Νομικά πρόσωπα 3. Συνεταιρισμοί 4. Ενώσεις κ κοινοπραξίες προμηθευτών.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – www.promitheus.gov.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 24313-51625, κ. Ε. Μαλέκας) τις εργάσιμες μέρες και ώρες, γραφείο 325, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

PreviousNext