Τροχοί & TIR

Μετακόμιση εξοπλισμού υπ. Μεταφορών. Διαγωνισμός 62.000 ευρώ

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, λόγω της ανάγκης εγκατάστασης νέων και μετεγκατάστασης υφιστάμενων Υπηρεσιών, σε κτίρια εντός του Νομού Αττική
Παρασκευή 01/12/2023 - 10:20
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, λόγω της ανάγκης εγκατάστασης νέων και μετεγκατάστασης υφιστάμενων Υπηρεσιών, σε κτίρια εντός του Νομού Αττικής, πρόκειται να προβεί στη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με προϋπολογισμό 62.000 ευρώ.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Πληροφορίες: Ε. Χατζή, Τηλ.: 210 6508595, e-mail: dplm@yme.gov.gr

PreviousNext