Με απόφαση των συναρμόδιων υπουργών Μεταφορών, Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στην επιστημονική και τεχνική οδηγία 2020/1833 της Ε.Ε. που αφορά στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός της χώρας ή μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις μεταφορές αυτές περιλαμβάνονται η φορτοεκφόρτωση, η μεταφόρτωση από ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο και οι στάσεις που χρειάζονται λόγω των συνθηκών μεταφοράς.

volvo truck adr

Στην απόφαση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 3202/ Β/ ‘21 περιλαμβάνονται πίνακες με εκατοντάδες προϊόντα τα οποία απαγορεύεται να μεταφερθούν οδικά, εκτός και αν εφαρμοστούν ειδικές διατάξεις όπως αυτές περιγράφονται στην ίδια απόφαση και τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζουν οι σύμβουλοι μεταφοράς επικίνδυνων ειδών και κάθε εμπλεκόμενος στη φόρτωση.

Ορίζεται επίσης ότι στη χώρα μας δύναται κατ’ εξαίρεση και εφόσον δεν υπονομεύεται η ασφάλεια να εκδίδονται ειδικές άδειες για τη διεξαγωγή μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός της επικράτειάς της οι οποίες απαγορεύονται από την οδηγία 2008/68/ΕΚ (μεταφορές ADR) ή για τη διεξαγωγή τέτοιων μεταφορών υπό όρους διαφορετικούς από εκείνους που ορίζει η ίδια οδηγία με την προϋπόθεση ότι οι μεταφορές αυτές είναι σαφώς καθορισμένες και χρονικά περιορισμένες.

scania adr truck
 Εξάλλου για τις κατ’ εξαίρεση μεταφορές των μη μεταφερόμενων υλικών και για λόγους ασφαλείας των μεταφορών δύνανται να εφαρμόζονται αυστηρότερες διατάξεις για τις εγχώριες μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, οι οποίες πραγματοποιούνται με οχήματα που είναι ταξινομημένα ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στη χώρα μας.

Στα μη μεταφερόμενα υλικά περιλαμβάνονται δεκάδες κατηγορίες εκρηκτικών, πυρομαχικών, χημικών και υλικών για γομώσεις. Περιλαμβάνονται, ωστόσο, και διάφοροι τύποι χρωμάτων που όχι σπάνια φορτώνονται προς μεταφορά σε φορτηγά.  

Συνιστούμε στους μεταφορείς και κυρίως τους συμβούλους μεταφοράς επικίνδυνων να διαβάσουν ορισμένα σημεία της εν λόγω απόφασης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3202/Β/21 παρόλο που αριθμεί 2806 σελίδες.