Νέα γενιά βιομηχανικών πάρκων με υποδομές για οχήματα εναλλακτικών καυσίμων

Παρ, 11/02/2022 - 10:48

Την ένταξη του Έργου με τίτλο «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε το υπ. Οικονομικών με παράλληλη δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για επενδύσεις, που θα περιλαμβάνουν:

α) δημιουργία νέων βιομηχανικών πάρκων επόμενης γενιάς,

β) επέκταση των υφισταμένων με σκοπό την αύξηση της ετοιμότητάς τους για τη μετάβαση σε υποδομές δικτύου 5G και υπερύψηλου εύρους ζώνης και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρεμβάσεων έξυπνης διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και υποδομών κυκλικής οικονομίας και

γ) μετατροπή περιοχών με υψηλή βιομηχανική συγκέντρωση σε πράσινα και ψηφιοποιημένα βιομηχανικά πάρκα

Ξεχωριστή βαρύτητα δίδεται στις υποδομές που πρέπει να πληρούν κριτήρια ενεργειακής απόδοσης με αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, καθώς και υποδομές για την κίνηση ηλεκτρικών και υδρογονοκίνητων οχημάτων, όπως φορτιστές μεγάλης ισχύος και δεξαμενές παροχής υδρογόνου κίνησης.

Ακόμη προβλέπεται και σημείο ανεφοδιασμού οχημάτων με βιομεθάνιο.

Το πρόγραμμα αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων Βιομηχανικών Πάρκων, την επέκταση υφιστάμενων Βιομηχανικών Πάρκων και την οργάνωση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων υπό το πρίσμα της τήρησης των προϋποθέσεων για την "πράσινη" και "ψηφιακή" μετάβαση της μεταποιητικής δραστηριότητας και του μετασχηματισμού του ρόλου των Βιομηχανικών Περιοχών.

Αναμένεται η δημιουργία/αναβάθμιση/εξυγίανση περίπου 9 βιομηχανικών πάρκων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του προγράμματος αναμένεται να έχει ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση μέσω της δημιουργίας σημαντικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας καθώς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων σε αυτά τα πάρκα επιχειρήσεων. Τα νέα βιομηχανικά πάρκα θα είναι προσανατολισμένα στην προσαρμογή στις απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας Industry 4.0. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα αναμένεται να επιδράσει θετικά στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον.

Επιλέξιμοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα, κατόπιν αίτησής τους και σχετικής αξιολόγησης που θα ακολουθήσει, είναι φορείς διαχείρισης και ανάπτυξης βιομηχανικών περιοχών (όπως αυτοί ορίζονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο). Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος είναι 100 εκατομμύρια ευρώ, η οποία θα καταβληθεί από τον Μηχανισμό (Ταμείο) Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility/RRF) με τη μορφή επιχορήγησης, ενώ ισόποση συμμετοχή αναμένεται να καταβληθεί από τον ιδιωτικό τομέα (η ισόποση συμμετοχή αφορά το πρόγραμμα και όχι το υποπρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας). Το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί να προκηρυχθεί το πρώτο τρίμηνο του 2022 και η υλοποίησή του αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025.

Μανώλης Αγριμανάκης