Ο ΦΠΑ στα ΗΑΣ (τσιπάκια) των ΦΔΧ και Ειδικών Τουριστικών λεωφορείων ΔΧ

Παρ, 09/02/2018 - 12:37

Αν ο ιδιοκτήτης του ΦΔΧ ή του Ειδικού Τουριστικού λεωφορείου ΔΧ είναι μέλος του συνδικαλιστικού φορέα που του χορηγεί το «τσιπάκι» τότε αυτό δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Αν ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν είναι μέλος του φορέα που το χορηγεί τότε το «τσιπάκι» επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.

Αυτό αναφέρεται σε διευκρίνιση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που υπογράφει ο Διοικητής της Γ. Πιτσιλής απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα ενδιαφερόντων.

Ενδιαφέρον επίσης στοιχείο αποτελεί η διευκρίνιση ότι «ως φορείς χορήγησης του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος δύνανται να οριστούν μόνο συνδικαλιστικά όργανα τα οποία συνιστούν επαγγελματικές οργανώσεις» καθώς και η αναφορά του κ. Πιτσιλή στην αξία του ΗΑΣ (Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος – «τσιπάκι») η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τα 60 ευρώ.

Αναλυτικότερα, η εγκύκλιος του κ. Πιτσιλή αναφέρει:

«Οι φορείς χορήγησης υποχρεούνται με δική τους ευθύνη να εγκαθιστούν και να λειτουργούν πληροφορικό σύστημα έτσι ώστε να παρακολουθούν μηχανογραφικά τη χορήγηση και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών σημάτων στα εν λόγω φορτηγά και λεωφορεία δημόσιας χρήσης. Επιπλέον, υποχρεούνται να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά αρχεία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να χορηγούν στα εξουσιοδοτημένα για τον έλεγχο όργανα κατάλληλες τερματικές συσκευές και πρόσβαση στα αρχεία της βάσης δεδομένων και να παρέχουν τη συνδρομή τους για την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού των φορέων ελέγχου στη χρήση των τερματικών συσκευών. Οι φορείς χορήγησης, χορηγούν το ΗΑΣ στον αιτούμενο ιδιοκτήτη, ανεξαρτήτως εάν αυτός είναι ή όχι μέλος του συγκεκριμένου φορέα χορήγησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας χορήγησης εκπροσωπεί την κατηγορία του οχήματος για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα. Η αξία του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος, καθορίζεται από τον κάθε φορέα χορήγησης, με αντίτιμο που δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Φ.Δ.Χ. ή του Τ.Λ.Δ.Χ. και καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση έγκρισης έγκυρου ΗΑΣ».

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση ως φορείς χορήγησης του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος δύνανται να οριστούν μόνο συνδικαλιστικά όργανα τα οποία συνιστούν επαγγελματικές οργανώσεις. Οι επαγγελματικές οργανώσεις είναι σωματεία που διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 1712/1987 όπως ισχύει, καθώς επίσης και από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Οι οργανώσεις αυτές δεν ασκούν κερδοσκοπική δραστηριότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω, το τίμημα που εισπράττουν οι φορείς χορήγησης από τους ιδιοκτήτες των φορτηγών αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης για τη χορήγηση ή την ανανέωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος εμπίπτει στην απαλλαγή του άρθρου 22.1.ιε΄ του Κώδικα ΦΠΑ μόνο εφόσον οι εν λόγω ιδιοκτήτες είναι μέλη των φορέων χορήγησης. Στην περίπτωση αυτή, οι φορείς δεν δικαιούνται έκπτωσης του ΦΠΑ των σχετικών εισροών που πραγματοποιούν στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας.

Αντίθετα, όταν ο εκάστοτε ιδιοκτήτης δεν αποτελεί μέλος του φορέα που χορηγεί η ανανεώνει το ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα, το τίμημα που καταβάλλει στο φορέα για την πράξη αυτή υπάγεται σε ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή 24%. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, οι φορείς χορήγησης έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (υποβολή δηλώσεων, δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους κ.ά.)».