Ένα χρήσιμο εγχειρίδιο ενημέρωσης για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών έχει επανεκδώσει η ΑΑΔΕ έχοντας συμπεριλάβει όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει.

Η επικαιροποίηση του εν λόγω Εγχειριδίου, που έγινε με μέριμνα της καθ’ ύλη αρμόδιας Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.) κατέστη αναγκαία, ύστερα από σχετικά ερωτήματα οικονομικών φορέων και υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης, προκειμένου η ύλη του να ανταποκρίνεται στις επελθούσες μεταβολές της νομοθεσίας και να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες πληροφόρησης των ενδιαφερομένων.

Σκοπός του Εγχειριδίου είναι η παροχή απαντήσεων και διευκρινίσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που τίθενται για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. προς τους παρέχοντες υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών, με την παράθεση αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων. Ειδικότερα, δίδονται, με όσο το δυνατόν απλό και κατανοητό τρόπο, διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του τόπου φορολόγησης των υπηρεσιών μεταφοράς αγαθών, όταν παρέχονται, είτε προς υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα είτε προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα.

Μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο εδώ.