Οι ανιχνευτές στις αίθουσες εξετάσεων

Πέμ, 21/07/2022 - 16:34

Οδηγίες για την τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού στις αίθουσες θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών παρέχει με εγκύκλιό του ο υφ. Μεταφορών, Μιχάλης Παπαδόπουλος, προς τις Υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών της χώρας, επισημαίνοντας τα παρακάτω:

Θα πρέπει να μεριμνήσετε για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία - χρήση, εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την έκδοση της παρούσας, του προβλεπόμενου στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4850/2021 εξοπλισμού και συγκεκριμένα:

- της «φορητής συσκευής ανίχνευσης επικοινωνίας», σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συνημμένου 1 «Πίνακας απαιτήσεων αναλυτή» και τις οδηγίες/πληροφορίες που παρατίθενται στο αντίστοιχο πεδίο του συνημμένου 5 «Περίληψη μελέτης» (βλ. ΑΔΑ: ΩΧ8Ξ465ΧΘΞ-5ΣΥ)

- της «Οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού», σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συνημμένου 2 «Πίνακας απαιτήσεων οθόνης» και τις οδηγίες/πληροφορίες που παρατίθενται στο αντίστοιχο πεδίο του συνημμένου 5 «Περίληψη μελέτης»

- της «φορητής κάμερας λήψης φωτογραφιών», σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συνημμένου 3 «Πίνακας απαιτήσεων φορητής κάμερας» και τις οδηγίες/πληροφορίες που παρατίθενται στο αντίστοιχο πεδίο του συνημμένου 5 «Περίληψη μελέτης»

- των «καρτών μνήμης», σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συνημμένου 4 «Πίνακας απαιτήσεων κάρτας μνήμης» και τις οδηγίες/πληροφορίες που παρατίθενται στο αντίστοιχο πεδίο του συνημμένου 5 «Περίληψη μελέτης».

Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία - χρήση του υπόψη εξοπλισμού υλοποιείται αμέσως μετά την προμήθειά του και σε κάθε περίπτωση εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των έξι (6) μηνών.

Με τη θέση σε λειτουργία - χρήση του εξοπλισμού σε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οικεία Περιφέρεια ενημερώνει προς τούτο τη Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dok@yme.gov.gr).

Επίσης, θα πρέπει οι Υπηρεσίες Μεταφορών να μεριμνήσουν για την εκπαίδευση των εμπλεκομένων υπαλλήλων με σκοπό την ορθή χρήση και χειρισμό του εξοπλισμού και ιδιαίτερα της «φορητής συσκευής ανίχνευσης επικοινωνίας».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραδοτέα μελέτη, λαμβανομένου υπόψη ότι οι υπάλληλοι δεν έχουν εμπειρία, γνώσεις ή επιμέρους εξειδίκευση για τον χειρισμό ενός τέτοιου οργάνου και την ανάγνωση - ανάλυση των απεικονίσεών του, έχει επιλεγεί από τον ανάδοχο η χρησιμοποίηση συσκευής, η λειτουργία και ανάγνωση της οποίας δεν απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις.