Τροχοί & TIR

Οι νέες διατάξεις για την ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων. Διασταυρώσεις για οφειλές

Ποιες είναι οι κυρώσεις
Τετάρτη 12/06/2024 - 10:50
Κοινοποίηση στα Social Media

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων, στο οποίο περιλαμβάνονται και διατάξεις για οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Τα κυριότερα άρθρα του σχεδίου νόμου, εκείνα που ενδιαφέρουν τους ιδιοκτήτες των οχημάτων είναι τα παρακάτω:

Υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης και η περίπτωση ακινησίας: Ο κύριος ή κάτοχος αυτοκινήτου με τόπο συνήθους στάθμευσης στην Ελλάδα υποχρεούται να καλύπτει με ασφάλιση την εκ τούτου έναντι τρίτων αστική ευθύνη που σχετίζεται με την κυκλοφορία του αυτοκινήτου. Η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς από τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας, χωρίς να εξαρτάται από την εν τοις πράγμασι κίνηση ή λειτουργία του αυτοκινήτου, εκτός αν έχει τηρηθεί η διαδικασία της ακινησίας. Ατυχήματα που προκαλούνται από οχήματα για τα οποία έχει τηρηθεί η διαδικασία ακινησίας αντιμετωπίζονται όπως τα ατυχήματα από ανασφάλιστα οχήματα και οι ζημιωθέντες έχουν αξίωση αποζημίωσης κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου.

Ατύχημα από το ρυμουλκούμενο: Αν προκληθεί ατύχημα από ρυμουλκό όχημα που συνδέεται με ρυμουλκούμενο, οι ασφαλιστές του ρυμουλκού και του ρυμουλκούμενου οχήματος, αντίστοιχα, ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι των ζημιωθέντων τρίτων. Η ευθύνη των ασφαλιστών αυτών περιορίζεται μέχρι του ασφαλιστικού ποσού των σχετικών συμβάσεων, επιφυλασσομένου σε αυτούς του δικαιώματος της εκατέρωθεν αναγωγής για την κατανομή της ζημίας.

Η ευθύνη του ασφαλιστή του ρυμουλκούμενου οχήματος ισχύει ακόμη και όταν το ρυμουλκούμενο μπορεί να ταυτοποιηθεί, αλλά το όχημα που το ρυμούλκησε δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί.

Ποσά ασφαλιστικής κάλυψης: Το ποσό ασφαλιστικής κάλυψης είναι τουλάχιστον ίσο με αυτό που καθορίζει κάθε φορά με αποφάσεις της η Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε είδος κινδύνου που υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση και αναθεωρείται, σύμφωνα με τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ). 

Έτσι, από 1ης Ιανουαρίου 2022 τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης δεν μπορεί να είναι κατώτερα από τα ακόλουθα ποσά:

α) Σε περίπτωση σωματικής βλάβης, ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.300.000 €), ανά ζημιωθέντα.

β) Σε περίπτωση υλικής ζημίας, ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.300.000 €), ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ζημιωθέντων.

Κέντρο Πληροφοριών – Διασταυρώσεις

Τα κέντρα πληροφοριών των κρατών μελών της Ε.Ε. συνεργάζονται μεταξύ τους για ανταλλαγή στοιχείων, σύμφωνα με τις αρχές της συμφωνίας συνεργασίας που έχουν συνάψει. Το κέντρο πληροφοριών, σε περίπτωση οχήματος που αποστέλλεται από ένα κράτος - μέλος σε άλλο, εφόσον το όχημα είναι ταξινομημένο στην Ελλάδα ή η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος προορισμού ή είναι το κράτος - μέλος στο οποίο συνέβη το ατύχημα ή στο οποίο διαμένει ο ζημιωθείς, συνεργάζεται με τα αντίστοιχα κέντρα πληροφοριών των άλλων κρατών μελών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι είναι διαθέσιμες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το αποστελλόμενο όχημα.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα ενημερώνουν το Κέντρο πληροφοριών με τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων για τα οποία καλύπτουν την αστική ευθύνη,

β) τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τη χρονική περίοδο ισχύος αυτού, καθώς και την επέλευση ή διαπίστωση κάθε περίπτωσης κατά την οποία το ασφαλιστήριο καθίσταται άκυρο ή δεν καλύπτει πλέον ταξινομημένο όχημα,

γ) τον αριθμό της πράσινης κάρτας. 

Επιπλέον, στο Κέντρο Πληροφοριών λειτουργεί “κεντρική μονάδα αποθήκευσης”, η οποία θα διαθέτει εγκαίρως στους ζημιωθέντες τροχαίων ατυχημάτων, στους ασφαλιστές ή στους νόμιμους εκπροσώπους τους τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για τη διευθέτηση των αξιώσεων.

Διασταυρώσεις για οφειλές τελών κυκλοφορίας – Κυρώσεις

Στο ίδιο σχέδιο νόμου προβλέπονται, επίσης, ηλεκτρονικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι οχημάτων για τον έλεγχο οφειλών από τέλη κυκλοφορίας κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτων. Οι έλεγχοι διενεργούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, που αφορούν στα οχήματα και στα σχετιζόμενα με αυτά πρόσωπα. Αυτός ο ηλεκτρονικός διασταυρωτικός έλεγχος διενεργείται τουλάχιστον μία (1) φορά ανά ημερολογιακό εξάμηνο.

Κυρώσεις: Αν το όχημα εντοπίζεται ανασφάλιστο, επιβάλλεται από τη Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Γ.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, πεντακοσίων (500) ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για τα δίκυκλα.

Αν διαπιστώνεται οφειλή τελών κυκλοφορίας ενός (1) τουλάχιστον έτους, τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας μετά του προστίμου καταλογίζονται από την Α.Α.Δ.Ε. στο σύνολό τους.

Όταν από τον ηλεκτρονικό διασταυρωτικό έλεγχο διαπιστώνεται παράβαση, διενεργείται υποχρεωτικά δεύτερος ηλεκτρονικός διασταυρωτικός έλεγχος, εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου. Αν, κατά τον έλεγχο αυτό, διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος) προς τις παραπάνω, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος αφαιρούνται. Η αφαίρεση γίνεται, αφού προηγουμένως αποσταλούν από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. τα στοιχεία του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και του οχήματος στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας του τόπου διαμονής του. Η πράξη επιβολής των διοικητικών κυρώσεων κοινοποιείται στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας και άμεσα αποστέλλεται στην αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου διαμονής του, προκειμένου να προβεί στην αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος και την παράδοσή τους στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που εξέδωσε τη σχετική πράξη. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας. Τέλος, σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του προβλεπόμενου και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος.

Για την ακινησία

Για όχημα, για το οποίο έχει δηλωθεί ακινησία, εάν εντοπισθεί στο πλαίσιο ελέγχων, είτε διερχόμενο, είτε σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας, αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και επιβάλλεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών, και διοικητικό πρόστιμο ίσο με δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος και, σε περίπτωση συνιδιοκτητών, στον συνιδιοκτήτη που αρχικά υπέβαλε το αίτημα θέσης του οχήματος σε ακινησία. 

Σε περίπτωση υποτροπής, το διοικητικό πρόστιμο τριπλασιάζεται και, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, αφαιρείται για τρία (3) έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος. Η υποτροπή συνίσταται στην εκ νέου διάπραξη της παράβασης από τον ίδιο ιδιοκτήτη ή κάτοχο, εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, για το ίδιο όχημα.

PreviousNext