Παρατείνεται η ισχύς των αδειών οδήγησης, Π.Ε.Ι., των αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και Δ.Ε.Ε. (Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης) στο πλαίσιο της συνέχισης λήψης μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας.

Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

1. Παρατείνεται για τέσσερις (4) μήνες η ισχύς των:

α. Αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 3η Νοεμβρίου 2020 έως και την 28η Φεβρουαρίου 2021, για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.

β. Αδειών οδήγησης και των Π.Ε.Ι. των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την παράτασή τους, βρίσκεται εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.

γ. Αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών με ημερομηνία λήξης εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος.

δ. Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) με ημερομηνία λήξης (3ετίας) εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος και των Δ.Ε.Ε. των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, βρίσκεται εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος.

2. Παρέχεται, στις ακόλουθες περιπτώσεις, η δυνατότητα υποβολής αίτησης για ανανέωση άδειας οδήγησης ή/και Π.Ε.Ι. σε ημερομηνία προγενέστερη της λήξης της 4μηνης παράτασης της παρούσας:

α. Περίπτωση επείγουσας ανάγκης μετάβασης στο εξωτερικό, η οποία θα δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση.

β. Περίπτωση συμμετοχής σε προκήρυξη/διαγωνισμό, η οποία θα δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση.

Εξυπακούεται ότι η υποβολή αίτησης για ανανέωση Π.Ε.Ι. στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι δυνατή μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ως έναρξη ισχύος του νέου Π.Ε.Ι. εξακολουθεί να τίθεται η ημερομηνία της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος.

3. Ιατρικά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πριν την 6η Νοεμβρίου 2020 (ημερομηνία έκδοσης της ε' σχετικής εγκυκλίου), των οποίων, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής (6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης) βρίσκεται εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, γίνονται αποδεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και εντός τεσσάρων (4) μηνών μετά το πέρας της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας.

4. Ισχύουν και εφαρμόζονται τα γενικά και ειδικά μέτρα και κανόνες προστασίας που λαμβάνονται από την Πολιτεία για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19.