Παραμένουν αμετάβλητες και για το έτος 2021 οι τιμές των δελτίων TIR και των μεμονωμένων εγγυήσεων με τίτλους.

 

Σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου έχει ως ακολούθως:

Α.: ΔΕΛΤΙΑ TIR

  • -14φυλλο δελτίο TIR: Εβδομήντα τέσσερα (74) ευρώ ανά τεμάχιο.
  • - 6φυλλο δελτίο TIR: Πενήντα πέντε (55) ευρώανά τεμάχιο.

Β.: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ:

  • -Είκοσι επτά (27) ευρώ ανά τεμάχιο.