ΟΛΘ: Εκποίηση παλαιών μηχανημάτων

Τρί, 11/05/2021 - 12:16

Επαναληπτικό Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με την υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών, για την εκποίηση του μη κατακυρωθέντος, βάσει της από 17.12.2020 δημοσιευμένης Διακήρυξης, παλαιού εξοπλισμού/μηχανημάτων, ο οποίος βρίσκεται στον Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού θα είναι η Υψηλότερη Τιμή ανά μηχάνημα που θα επιτευχθεί, μετά την εξέταση προσφορών και τη λήξη της διαδικασίας.

Τα μηχανήματα προς εκποίηση και η ελάχιστη αναθεωρημένη τιμή (τιμή εκκίνησης) πρώτης προσφοράς ανά μηχάνημα, ορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Προσφορές με τιμή μικρότερης της προαναφερόμενης Ελάχιστης Τιμής Εκκίνησης θα απορρίπτονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους, το αργότερο μέχρι την 25η/05/2021 ώρα 15.00, με email στη Διεύθυνση Προμηθειών και Επενδύσεων της ΟΛΘ ΑΕ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου cvasiliadou@thpa.gr, με κοινοποίηση στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: gpapageorgiou@thpa.gr και ptheologou@thpa.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.