Παρατάθηκε για μία ακόμα φορά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη φορολογία μεταβίβασης αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσης, το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα ευεργετικό για την αγορά και για τους ιδιοκτήτες ΦΔΧ οχημάτων.

Έτσι, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, όπως αυτό αναρτήθηκε στη Διαύγεια, παρατείνεται μέχρι 31/12/2022 ο τρόπος φορολόγησης των ΔΧ οχημάτων, όπως ορίζεται από τον νόμο 2579/1998 και υπενθυμίζουμε πως «σε κάθε μεταβίβαση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης με την άδεια κυκλοφορίας του από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής του, πριν από τη μεταβίβαση αυτή, καταβάλλεται εφάπαξ πάγιο ποσό φόρου για τη μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας». Αυτό το ποσό είναι ανάλογο του τονάζ του φορτηγού και της παλαιότητάς του, ενώ για τα τουριστικά λεωφορεία, ο φόρος μεταβίβασης είναι ανάλογος των καθισμάτων και της ηλικίας του μεταβιβαζόμενου λεωφορείου. Για τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ ορίζεται φόρος μεταβίβασης ανάλογα με την ηλικία τους.

Για κάθε μεταβίβαση ποσοστού συνιδιοκτησίας του οχήματος, το αντίστοιχο ποσό φόρου επιμερίζεται ανάλογα. Τα ποσά των φόρων βαρύνουν τον πωλητή και καταβάλλονται από αυτόν με την υποβολή σχετικής δήλωσης στη δημόσια οικονομική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός του.