Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία καθορίζονται οι προδιαγραφές των γράσσων, οι ιδιότητές τους και η αντοχή τους σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος -40 °C έως +160 °C και περιστασιακά έως +200 °C. Ποια γράσσα είναι κατάλληλα;

Τα γράσσα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν ακόμα και σε άλλες εφαρμογές στα όρια των ανωτέρω θερμοκρασιών, όταν απαιτείται γράσσο συνεκτικότητας συνήθως NLGI 2 ή NLGI 1 ή 3 που παρουσιάζει αντοχή στην οξείδωση, προστασία από τη διάβρωση και τη φθορά διαφόρων εξαρτημάτων κάτω από μέτριες ή υψηλές πιέσεις.

Τα γράσσα οχημάτων ταξινομούνται σε δύο γενικές ομάδες: Αυτά που προσδιορίζονται με το πρόθεμα "L" προορίζονται για τη λίπανση των διαφόρων τμημάτων του πλαισίου. Αυτά που προσδιορίζονται με το πρόθεμα "G" προορίζονται για τη λίπανση των τροχών. Οι ομάδες αυτές υποδιαιρούνται σε κατηγορίες ως ακολούθως:

  • LA- Για τη λίπανση του πλαισίου των επιβατηγών αυτοκινήτων, φορτηγών και λοιπών οχημάτων, κάτω από ήπιες συνθήκες λειτουργίας, για διαστήματα αναλίπανσης 3,200 km η λιγότερα για επιβατηγά οχήματα.
  • LB- Για τη λίπανση του πλαισίου των επιβατηγών αυτοκινήτων, φορτηγών και λοιπών οχημάτων, κάτω από ήπιες έως σκληρές συνθήκες λειτουργίας, για διαστήματα αναλίπανσης άνω των 3,200 km για επιβατηγά οχήματα.
  • GA- Για τη λίπανση των τροχών των επιβατηγών αυτοκινήτων, φορτηγών και λοιπών οχημάτων, κάτω από ήπιες συνθήκες λειτουργίας.
  • GB- Για τη λίπανση των τροχών των επιβατηγών αυτοκινήτων, φορτηγών και λοιπών οχημάτων, κάτω από ήπιες έως μέτριες συνθήκες λειτουργίας.
  • GC- Για τη λίπανση των τροχών των επιβατηγών αυτοκινήτων, φορτηγών και λοιπών οχημάτων, κάτω από ήπιες έως σκληρές συνθήκες λειτουργίας.