Τροχοί & TIR

Πώληση ΔΧ αυτοκινήτου με χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία: Πώς γίνεται

Έστω κι αν ο πωλητής χρωστάει στα ασφαλιστικά Ταμεία, μπορεί να μεταβιβάσει το ΔΧ αυτοκίνητό του σύμφωνα με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι
Τρίτη 07/05/2019 - 11:23
Κοινοποίηση στα Social Media

Έστω κι αν ο πωλητής χρωστάει στα ασφαλιστικά Ταμεία, μπορεί να μεταβιβάσει το ΔΧ αυτοκίνητό του σύμφωνα με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών.

Το εν λόγω νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α΄ βαθμού και άλλες διατάξεις». Στο άρθρο 26 ορίζεται ότι το ποσό της οφειλής μπορεί να εξοφληθεί με την παρακράτησή του από την πώληση του οχήματος. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι:

Για την αποξένωση Δ.Χ. αυτοκινήτου ισχύουν τα εξής:

«α) Αν ο αιτών έχει εξοφλήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του από πάσης φύσεως οφειλές μέχρι και το τέλος του μήνα που προηγείται της αίτησης, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

β) Αν ο αιτών έχει οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ και το ΣΤΕΑΕΠ, χορηγείται βεβαίωση οφειλής.

Ο πωλητής υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφέρειας δήλωση του τιμήματος της μεταβίβασης.

Αν το ποσό του δηλούμενου τιμήματος είναι μεγαλύτερο του ποσού των οφειλών του πωλητή στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, από το τίμημα παρακρατείται και αποδίδεται στους οικείους φορείς ποσό ίσο με το ύψος των οφειλών του πωλητή, όπως αυτό προκύπτει από τη βεβαίωση οφειλής που χορηγείται για το σκοπό αυτό.

Αν το ποσό του δηλούμενου τιμήματος είναι μικρότερο του ποσού των οφειλών του πωλητή στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, γίνεται εκτίμηση της αξίας του μεταβιβαζόμενου οχήματος από τριμελή επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη από υπαλλήλους της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας. Αν το τίμημα είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το 90% της εκτιμώμενης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, αξίας του οχήματος, η μεταβίβαση επιτρέπεται και είναι έγκυρη και από το τίμημα παρακρατείται και αποδίδεται στους οικείους φορείς ποσό ίσο με το ύψος των οφειλών του πωλητή, όπως αυτό προκύπτει από τη βεβαίωση οφειλής που χορηγείται για το σκοπό αυτό. Αν το τίμημα είναι μικρότερο του 90% της εκτιμώμενης αξίας του οχήματος, η μεταβίβαση δεν ολοκληρώνεται

Οι παραπάνω βεβαιώσεις δεν απαιτούνται στις περιπτώσεις μεταβίβασης ΕΔΧ για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4530/2018 (Α' 59)».

PreviousNext