Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ και Β’ βαθμού μπορεί να συνιστούν αυτοτελώς ή να συμμετέχουν από κοινού με άλλους Ο.Τ.Α., του ίδιου ή άλλου βαθμού σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες και με ειδικό σκοπό:

α. Την απόκτηση πλειοψηφικού ή μειοψηφικού μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών κοινής ωφέλειας ή εταιρειών αξιοποίησης και διαχείρισης υποδομών ή εταιρειών εκτέλεσης μεταφορικού έργου. Για την υλοποίηση του σκοπού τους, οι εταιρείες αυτές μπορεί να συμμετέχουν ή να χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία.

β. Την αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων ή περιοχών ή εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας. Στην περίπτωση αυτή και πριν από τη λήψη της απόφασης περί σύστασης της εταιρείας ή συμμετοχής σε αυτήν από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, οι ΟΤΑ υποβάλλουν σχετική αναλυτική και εμπεριστατωμένη επενδυτική πρόταση, συνοδευόμενη από επιχειρηματικό σχέδιο και οικονομοτεχνική μελέτη, καθώς και μελέτη δέουσας επιμέλειας, εφόσον αυτή απαιτείται, στη Διεύθυνση Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θεωρεί τα υποβληθέντα στοιχεία, εντός προθεσμίας εκατόν είκοσι (120) ημερών και εισηγείται προς τους ενδιαφερόμενους Ο.Τ.Α. τις απαραίτητες προσαρμογές ή τροποποιήσεις της επενδυτικής πρότασης, προκειμένου αυτή να μπορέσει να υλοποιηθεί.

Τα παραπάνω προβλέπονται στο νόμο 4555 άρθρο 183 του υπ. Εσωτερικών «μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.» και εντάσσεται στις καινοτομίες και στις νέες αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Κατά τον υπουργό Εσωτερικών αυτή η δυνατότητα απόκτησης πλειοψηφικού ή μειοψηφικού μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών κοινής ωφέλειας ή εταιρειών αξιοποίησης και διαχείρισης υποδομών ή εταιρειών εκτέλεσης μεταφορικού έργου από τους Ο.Τ.Α. στοχεύει στην «ισχυροποίηση των όρων κοινωνικής αντιπροσώπευσης διαμορφώνοντας πολιτικές και θεσμικές εγγυήσεις για την άμεση εμπλοκή των Ο.Τ.Α. στον μετασχηματισμό της φυσιογνωμίας κρατικών εταιρειών σε δημόσιες επιχειρήσεις με ενισχυμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά στη μετοχική συγκρότησή τους».

Τα νομοσχέδια για τα αστικά ΚΤΕΛ και τα Υπεραστικά

Στο μεταξύ τις ημέρες αυτές επρόκειτο να κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τα αστικά ΚΤΕΛ της χώρας, ενώ αργότερα, προς το τέλος του Σεπτέμβρη θα έχει κατατεθεί και το νομοσχέδιο για τα υπεραστικά ΚΤΕΛ το οποίο εξετάζεται ήδη από την ΠΟΑΥΣ (Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών) και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς από το 2019 ξεκινά η νέα περίοδος στις υπεραστικές συγκοινωνίες και στις μισθώσεις λεωφορείων κατά την οποία, για την ανάληψη του συγκοινωνιακού έργου, θα προηγούνται διαγωνισμοί στους οποίους θα μπορούν να συμμετάσχουν και άλλες επιχειρήσεις εκμετάλλευσης λεωφορείων όπως είναι οι τουριστικές, τα ταξιδιωτικά γραφεία κ.α. Σύμφωνα πάντως, με πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της ΠΟΑΥΣ «ο βασικός πυλώνας εκτέλεσης των δημόσιων υπεραστικών επιβατικών μεταφορών θα είναι τα ΚΤΕΛ χάρη στην αρτιότερη εξυπηρέτηση του κοινού και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν».

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και το άλλο αρκετά σημαντικό μεταφορικό έργο που είναι οι μεταφορές μαθητών στις οποίες ήδη μετέχουν και άλλοι φορείς εκμετάλλευσης λεωφορείων και αναλαμβάνουν το έργο κατόπιν διαγωνισμών που προκηρύσσουν οι Περιφέρειες.

Επομένως, το αναμενόμενο σχέδιο νόμου για τις υπεραστικές συγκοινωνίες παρουσιάζει ενδιαφέρον ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των διαγωνισμών και τις προϋποθέσεις που θα θέτει προκειμένου ένας φορέας να λάβει μέρος σε αυτούς.