Τροχοί & TIR

Πώς υποβάλλεται το έντυπο για το συμπληρωματικό ωράριο των εργαζομένων στα ΚΤΕΛ και στα τουριστικά λεωφορεία

Οι όροι της ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) επανακαθορίστηκαν με πρόσφατη απόφαση του υπουργ
Δευτέρα 23/09/2019 - 10:23
Κοινοποίηση στα Social Media

Οι όροι της ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) επανακαθορίστηκαν με πρόσφατη απόφαση του υπουργού Εργασίας Και Κοινωνικών Υποθέσεων στην οποία δίδονται οδηγίες για την υποχρεωτική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» των εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ.

Στην απόφαση (βλέπε ΦΕΚ 3520/Β/2019) ορίζεται ότι κάθε εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων των αναφερομένων στο «Μητρώο Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος απασχολεί εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά, με την επιφύλαξη του άρθ. 14 της παρούσας, στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων [ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ] (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται στα σχετικά έντυπα.

Ειδικότερα, για τα ΚΤΕΛ και τα τουριστικά λεωφορεία ορίζεται ότι ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ ή ο εντεταλμένος από το Δ.Σ. αυτού υπάλληλος, όταν αφορά προσωπικό κίνησης στα λεωφορεία που περιλαμβάνονται στο κύκλωμα εργασίας του ΚΤΕΛ και ο ιδιοκτήτης του τουριστικού λεωφορείου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, όταν αφορά οδηγούς ή βοηθούς σε τουριστικά λεωφορεία υποβάλλουν τον Πίνακα Αναπαύσεων ΚΤΕΛ και το Βιβλιάριο Εργασίας τουριστικών λεωφορείων αντίστοιχα με την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στο έντυπο Ε4 (Συμπληρωματικός Ωραρίου).

Το έντυπο Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) μπορεί να υποβάλλεται μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου ανά παράρτημα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Ο εργοδότης ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου καθώς και για τη δήλωση τυχόν μεταβολής αυτού.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος, αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής και αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής του. Σε περίπτωση επιτυχούς ή ανεπιτυχούς υποβολής, αποστέλλεται στον χρήστη σχετικό μήνυμα. Σε περίπτωση μη αποστολής απαντητικού μηνύματος, το έντυπο δεν έχει υποβληθεί επιτυχώς.

Να σημειωθεί, ότι το έντυπο Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου), όταν αφορά σε καταχώριση στοιχείων του Πίνακα Αναπαύσεων ΚΤΕΛ ή του Βιβλιαρίου εργασίας τουριστικών λεωφορείων, υποβάλλεται πριν την έναρξη ισχύος του και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους.

Ο εργοδότης ή ο κατά περίπτωση υπόχρεος υποβάλλει το έντυπο Ε4 συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους.

Τέλος, με άλλη απόφαση του υπ. Εργασίας οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας κατατάσσονται σε κατηγορίες και υπολογίζονται τα πρόστιμα σε παραβάσεις των υποχρεώσεων των εργοδοτών. Αυτές οι παραβάσεις δεν έχουν να κάνουν με την ανασφάλιστη εργασία στην οποία το πρόστιμο είναι συγκεκριμένο σε αριθμητική τιμή, αλλά για παραβάσεις, που αφορούν: Την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, τη μη καταβολή αποδοχών αδείας ή επιδόματος αδείας, τους πίνακες προσωπικού, όπως μη ανάρτηση πίνακα προσωπικού - προγράμματος εβδομαδιαίας ανάπαυσης, εκπρόθεσμη κατάθεση ετήσιου πίνακα προσωπικού, συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού, μη υποβολή ετήσιου πίνακα προσωπικού και Εντύπου Ε3 σε νέα πρόσληψη, εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών ή σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου κ.ο.κ., τα χρονικά όρια εργασίας, όπως εργασία την Κυριακή και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, θέματα που αφορούν την εργασία οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων - ΚΤΕΛ - τουριστικών λεωφορείων, τα βιβλία δρομολογίων, την εργασία ανηλίκων κ.α.

PreviousNext