Διευκρινίσεις δόθηκαν από το υπ. Μεταφορών στα ερωτήματα αυτοκινητιστών, των οποίων ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά με τα οποία διατηρεί σε ισχύ την άδεια οδικού μεταφορέα λήγουν νωρίτερα της πενταετίας. Τι λέει το υπουργείο:

1. Όταν ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά, που κατατίθενται για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, έχουν διάρκεια ισχύος μικρότερη της πενταετίας, για παράδειγμα το ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης, το μισθωτήριο της έδρας ή η σύμβαση με τον διαχειριστή μεταφορών, η άδεια οδικού μεταφορέα εκδίδεται με πενταετή διάρκεια, αλλά ο κάτοχός της υποχρεούται, πριν από τη λήξη των δικαιολογητικών να το ανανεώσει. Η περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών παρακολουθεί την ισχύ των δικαιολογητικών, όταν είναι μικρότερη της πενταετίας. Επίσης, με αφορμή κάθε μεταβολή στην άδεια κυκλοφορίας ΦΔΧ, η υπηρεσία ελέγχει εάν κάποιο από τα δικαιολογητικά της άδειας οδικού μεταφορέα έχει λήξει και, σε καταφατική περίπτωση, ζητά την ανανέωση τον συγκεκριμένου δικαιολογητικού. Η ανανέωση του δικαιολογητικού είναι προϋπόθεση και για την μεταβολή πού ζητήθηκε.

2. Σε περίπτωση που η υπηρεσία διαπιστώσει ότι ένα δικαιολογητικό της άδειας οδικού μεταφορέα έχει λήξει χωρίς να αντικατασταθεί/ανανεωθεί, ενημερώνει τον κάτοχο της άδειας καλώντας τον να αποδείξει εκ νέου τη συγκεκριμένη προϋπόθεση του κανονισμού 1071/2009, τάσσοντας γι' αυτό εύλογη προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο μηνών. Εάν από αυτή τη διερευνητική διαδικασία αποδειχθεί ότι πράγματι δεν πληρούται πλέον η συγκεκριμένη προϋπόθεση, η υπηρεσία εφαρμόζει τη διαδικασία της αριθμ. Β1/8534/625/6-3-2014 (ΒΙΚ31-4ΞΑ) εγκυκλίου, η οποία προβλέπει όπως η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου μεταφορών (Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών) καλέσει τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του εντός εύλογου χρόνου και στη συνέχεια (η υπηρεσία) να ελέγξει τυχόν πλήρωση των προϋποθέσεων που εξέλιπαν.

Αν ο καλούμενος μεταφορέας δεν εμφανιστεί στην αρμόδια υπηρεσία εντός της ημερομηνίας που του έχει δοθεί για να προσέλθει προς ακρόαση/απάντηση, τότε η υπηρεσία εφαρμόζει τη διαδικασία αναστολής και ανάκλησης αδείας άσκησης του επαγγέλματος οδικού μεταφορέα που έχει ως αποτέλεσμα ο μεταφορέας να χάσει οριστικά το «δικαίωμα» κυκλοφορίας του Φορτηγού αυτοκινήτου Δημοσίας Χρήσης.