Τροχοί & TIR

Πρατήρια καυσίμων εντός λιμενικών ζωνών

Με πρόσφατη (22/8/22) απόφαση των συναρμόδιων υπουργών συμπληρώνεται η υπ’ αριθμ. 33180/351/23-04-2019 (Β΄ 1454) κ.υ.α. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων (σημείων α
Τρίτη 30/08/2022 - 15:07
Κοινοποίηση στα Social Media

Με πρόσφατη (22/8/22) απόφαση των συναρμόδιων υπουργών συμπληρώνεται η υπ’ αριθμ. 33180/351/23-04-2019 (Β΄ 1454) κ.υ.α. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων (σημείων ανεφοδιασμού) υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου, εντός της λιμενικής ζώνης και σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες) για την αποκλειστική διάθεση των καυσίμων σε σκάφη» για εγκαταστάσεις που διαθέτουν άδεια εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων.

Αφορά δηλαδή τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων σε περιοχή λιμένα, οι οποίες διέθεταν άδεια εγκατάστασης, χωρίς όμως να διαθέτουν την αντίστοιχη άδεια λειτουργίας.

Έτσι, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

Προκειμένου μία «εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων» που διέθετε άδεια εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) ή του ν. 3325/2005 (Α΄ 68), κατά τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 33180/351/23-04-2019 (Β΄ 1454) κοινής υπουργικής απόφασης να αποκτήσει άδεια λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» από την Αδειοδοτούσα Αρχή, ακολουθούνται χρονικά τα εξής βήματα:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου στην Αδειοδοτούσα Αρχή για έκδοση άδειας λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της άδειας εγκατάστασης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) ή του ν. 3325/2005 (Α΄ 68), μαζί με τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 10 της κ.υ.α 33180/351/23-04-2019 (Β΄ 1454), πλην των δικαιολογητικών γ, θ, ια και ιστ. Επίσης, υποβάλλεται και η υπεύθυνη, κατά περίπτωση, δήλωση είτε της παρ. γ) (αα) ii), είτε της περ. γ) (ββ) ii) της παρ. 1 του άρθρου 9 της υπ΄ αριθμ. κ.υ.α 33180/351/23-04-2019 (Β΄ 1454). Η Αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει την ως άνω αίτηση στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Ανάπτυξης.

Τα δικαιολογητικά γ, θ, ια και ιστ της παρ. 1 του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. κ.υ.α 33180/351/23-04-2019 (Β΄ 1454) υποβάλλονται εντός διαστήματος τριών (3) ετών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», διαφορετικά αυτή ανακαλείται προσωρινά μέχρι την προσκόμιση τους. Τα μέσα αποθήκευσης (δεξαμενές, κτλ) της εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων, υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 της υπ’ αριθμ. κ.υ.α. 33180/351/23-04-2019 (Β΄ 1454) εντός διαστήματος πέντε (5) ετών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», διαφορετικά αυτή ανακαλείται προσωρινά μέχρι την προσκόμιση των δικαιολογητικών συμμόρφωσης.

β) Έκδοση άδειας λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» από την Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. κ.υ.α. 33180/351/23-04-2019 (Β΄ 1454), και κοινοποιείται αυθημερόν στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Ανάπτυξης. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για άδεια λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», η Αδειοδοτούσα Αρχή ενημερώνει και την οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Ανάπτυξης.

γ) Σε κάθε περίπτωση, η άδεια εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων δεν ανακαλείται ούτε τροποποιείται, κατά περίπτωση, μέχρι και την υποβολή σχετικής ειδοποίησης, προς την οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Ανάπτυξης, από την Αδειοδοτούσα Αρχή, στην οποία κοινοποιείται η άδεια λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα».

δ) Η αίτηση του ενδιαφερομένου για την υπαγωγή της εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων στις διατάξεις της παρούσας απόφασης υποβάλλεται εντός διαστήματος τριών (3) ετών από τη δημοσίευσή της.

PreviousNext