Τροχοί & TIR

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics»

Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθορίστηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics» του Τμήματος Μηχανολόγ
Παρασκευή 17/02/2023 - 11:01
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθορίστηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σκοπός του ΠΜΣ

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics (ΠΜΣ ΔΕΑL) είναι να προετοιμάσει επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη που είναι ικανά να αντιμετωπίσουν απαιτητικά επιχειρησιακά, διοικητικά και οικονομικά προβλήματα και προκλήσεις στο σχεδιασμό, προγραμματισμό, έλεγχο και λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των logistics.

Γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ

Αντικείμενο του ΠΜΣ ΔΕΑL είναι η εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων, επιχειρηματιών και αποφοίτων του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ στις αρχές, μεθόδους και πρακτικές για την αποτελεσματική διοίκηση ανθρώπων, πόρων και πληροφοριών που εμπλέκονται στην προμήθεια, παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή προϊόντων.

Τίτλος σπουδών

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics» (MSc in Supply Chain Management and Logistics).

Κατηγορίες υποψηφίων στο ΠΜΣ

Στο ΠΜΣ ΔΕΑL γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Σχολών Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Όσον αφορά τους υποψήφιους που δεν είναι απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, είναι δυνατόν για να γίνουν δεκτοί να τους ζητηθεί να εξεταστούν επιτυχώς σε έναν αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων που ορίζονται, κατά περίπτωση, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αναλόγως των προσόντων τους.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Χρονική διάρκεια

Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα ενώ η μέγιστη σε πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Αντίστοιχα, για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα ενώ η μέγιστη σε επτά (7) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Προϋποθέσεις απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι 90. Αυτές αποκτώνται μετά από την παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων και την επιτυχή εξέταση σε αυτά (60 μονάδες ECTS) και την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 μονάδες ECTS). Επιπλέον, ζητείται από τους φοιτητές και η παρακολούθηση κύκλου σεμιναρίων που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος και διοργανώνονται από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Πρόγραμμα μαθημάτων

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Τέλη φοίτησης

Το ΠΜΣ ΔΕΑL προβλέπει τέλη φοίτησης ύψους 3.600 ευρώ ανά φοιτητή για την κάλυψη του συνόλου των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών του. Αυτές συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αμοιβές έκτακτου εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, δαπάνες για χορήγηση υποτροφιών, δαπάνες για έξοδα συντήρησης και αναβάθμισης εξοπλισμού, δαπάνες μετακίνησης για υποστηρικτικές δραστηριότητες, καθώς και δαπάνες προβολής και δημοσιότητας του ΠΜΣ.

PreviousNext