Τροχοί & TIR

Πρόσκληση για τη γραμμή των Σκοπίων από Αθήνα / Θεσσαλονίκη και αντίστροφα

Το Τμήμα των Διεθνών Επιβατικών Μεταφορών του υπ. Μεταφορών καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αναλάβουν μεταφορικό έργο για τις Διεθνείς Τακτικές Λεωφορειακές Γραμμές «Αθήνα – Σκόπια - Αθή
Δευτέρα 06/11/2023 - 15:00
Κοινοποίηση στα Social Media
πουλμαν, λεωφορείο, τουρίστες

Το Τμήμα των Διεθνών Επιβατικών Μεταφορών του υπ. Μεταφορών καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αναλάβουν μεταφορικό έργο για τις Διεθνείς Τακτικές Λεωφορειακές Γραμμές «Αθήνα – Σκόπια - Αθήνα» και «Θεσσαλονίκη – Σκόπια - Θεσσαλονίκη» να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 30 Νοεμβρίου 2023.


Η αίτηση με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά απευθύνεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – Γενική Διεύθυνση Μεταφορών –Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών –Τμήμα Διεθνών Επιβατικών Μεταφορών και κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου, στο ισόγειο ή αποστέλλεται Ταχυδρομικά στη διεύθυνση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Τ.Κ. 15669, Παπάγου.


Στην αίτηση (η οποία επισυνάπτεται) να αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, (στην περίπτωση εταιρειών και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου). Επίσης να αναγράφεται η συγκεκριμένη γραμμή που αιτείται ο ενδιαφερόμενος καθώς και τα δρομολόγια που επιθυμεί να εξυπηρετήσει.

Σκόπια


Η διαδρομή για τις εν λόγω γραμμές, με υπογραμμισμένα τα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών είναι:


α) «Αθήνα- Λαμία-Λάρισα- Κατερίνη-Θεσσαλονίκη- Εύζωνοι (σύνορα Ελλάδας)/ Bogorodica ( σύνορα Βόρειας Μακεδονίας)- Gevgelija-Negotino-Veles-Skopje» και 
β) «Θεσσαλονίκη- Εύζωνοι (σύνορα Ελλάδας)/ Bogorodica ( σύνορα Βόρειας Μακεδονίας)- Gevgelija-Negotino-Veles-Skopje».
Η υποβολή των αιτήσεων, τα δικαιολογητικά, η εξέτασή τους, η χορήγηση των αδειών και στη συνέχεια η εξυπηρέτηση της γραμμής, γίνεται σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη χορήγηση αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών με χώρες μη μέλη της Ε.Ε, σε οδικούς μεταφορείς επιβατών με έδρα την Ελλάδα και την εκτέλεσή τους με τη χρησιμοποίηση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσης, καθώς και το ειδικότερο πλαίσιο που ισχύει με την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.


Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν:


α) Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ (νυν Hellenic Train)
β) Τουριστικά Γραφεία που έχουν έδρα στην Ελλάδα.
γ) Οποιαδήποτε Κοινοπραξία των ανωτέρω προσώπων α) και β).
Δεν είναι αποδεκτή η υποβολή αιτήσεων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ατομικώς και ως μέλη κοινοπραξίας.

Υποχρεωτική η συνεργασία με σκοπιανό μεταφορέα


Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα εξετάζονται μόνον εφόσον συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την έγκριση του αιτήματος.


α) Αντίγραφο ισχύουσας Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Επιβατών, Εθνικών και Διεθνών μεταφορών, του αιτούμενου τουριστικού γραφείου
β) Αντίγραφο ισχύοντος Ειδικού Σήματος του αιτούμενου Τουρισμού Γραφείου, που έχει έδρα στην Ελλάδα.
γ) Αντίγραφο Καταστατικού για Νομικά Πρόσωπα ή Κοινοπραξίες (και τα έγγραφα εκπροσώπησης).
δ) Πρόγραμμα δρομολογίου όπου εμφαίνονται σαφώς, το ωράριο του δρομολογίου, οι στάσεις και τα σημεία διέλευσης των συνόρων. Για τις στάσεις εντός της Ελληνικής Επικράτειας δηλώνονται τα ακριβή σημεία στάσεων ενώ στην αφετηρία θα πρέπει το αιτούμενο γραφείο να διαθέτει νόμιμο χώρο στάθμευσης λεωφορείων και να παρέχει στους επιβάτες χώρο αναμονής με τουαλέτες ανδρών και γυναικών. Προς απόδειξη αυτού του γεγονότος υποβάλλονται, ενδεικτικά, σχετικά συμβόλαια ιδιοκτησίας ή μίσθωσης, θεωρημένα στην τελευταία περίπτωση από την οικεία Δ.Ο.Υ.
ε) Πρόγραμμα οδήγησης σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
στ) Απεικόνιση του δρομολογίου σε χάρτη με σημειωμένα τα σημεία επιβίβασης/αποβίβασης επιβατών.
ζ) κλίμακες των προτεινόμενων κομίστρων
η) Αναλυτικό πίνακα των ιδιόκτητων ή με χρηματοδοτική μίσθωση ή μισθωμένων τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσης που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της γραμμής, (όπου απαιτείται σύμβαση μίσθωσης να έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η άδεια της γραμμής).
θ) Σύμβαση συνεργασίας με μεταφορέα που έχει έδρα στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας για την από κοινού εκμετάλλευση της γραμμής, (να έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η άδεια της γραμμής). Η σχέση πραγματοποιούμενων δρομολογίων από κάθε αντισυμβαλλόμενο θα πρέπει να είναι ίση με 1:1.


Αιτήματα μεταφορέων για έκδοση αδειών εκτέλεσης των εν λόγω τακτικών λεωφορειακών γραμμών λόγω λήξης προηγούμενων αδειών τους για τις γραμμές αυτές, αντιμετωπίζονται με τη διαδικασία της παρούσας και εφόσον υποβληθεί αίτηση για έκδοση άδειας.


Η άδεια εκδίδεται εφόσον αποδεχτεί το σχετικό αίτημα και η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.
Σημειώνεται ότι η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας απαιτεί την ύπαρξη συνεργασίας με μεταφορέα της.
 

PreviousNext