Τροχοί & TIR

Συνδυασμένη μεταφορά και όχι καμποτάζ. Δικαστική απόφαση για κενά κοντέϊνερ

Τι ισχύει για τα κενά container πριν από τη φόρτωση ή μετά την εκφόρτωση εμπορευμάτων
Δευτέρα 06/11/2023 - 18:33
Κοινοποίηση στα Social Media

Στο 7ο τμήμα του Δικαστικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητήθηκε το ερώτημα (προηγήθηκε σχετική καταγγελία), αν η μεταφορά με φορτηγά κενών εμπορευματοκιβωτίων πριν από τη φόρτωση ή μετά την εκφόρτωση εμπορευμάτων θεωρείται μέρος συνδυασμένης μεταφοράς ή πρόκειται για μεταφορά υπαγόμενη στις διατάξεις περί ενδομεταφορών (καμποτάζ).


Το δικαστήριο αποφάσισε ότι:


«η οδική μεταφορά κενών εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και σημείου φόρτωσης ή εκφόρτωσης εμπορευμάτων εμπίπτει στην έννοια «συνδυασμένες μεταφορές», κατά το άρθρο αυτό, και, ως εκ τούτου, υπάγεται στο απελευθερωμένο καθεστώς που προβλέπεται για τις αρχικές ή/και τελικές διαδρομές οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε συνδυασμένης μεταφοράς, κατά την έννοια του άρθρου 4 της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ, και εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων περί ενδομεταφορών που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών».
 

PreviousNext