Τροχοί & TIR

Σε νέα βάση οι σχολές ADR. Πώς χορηγείται το πιστοποιητικό

Σε ένα νέο πλαίσιο θα λειτουργούν στο εξής οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Τίθενται συγκεκριμένες προδιαγραφές και καθορίζεται η διαδικασία κα
Τρίτη 17/08/2021 - 13:37
Κοινοποίηση στα Social Media

Σε ένα νέο πλαίσιο θα λειτουργούν στο εξής οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Τίθενται συγκεκριμένες προδιαγραφές και καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης, εξέτασης και πιστοποίησης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Όπως αναφέρει η απόφαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη, επέρχονται αλλαγές και στα προγράμματα εκπαίδευσης, των εξετάσεων, των δικαιολογητικών συμμετοχής σε αυτές κ.α.

Ειδικότερα, για την εκπαίδευση και τις εξετάσεις ορίζονται τα ακόλουθα:

Παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης

1. Στις ΣΕΚΟΟΜΕΕ τηρείται παρουσιολόγιο, το οποίο συμπληρώνεται κατά την έναρξη κάθε θεματικής ενότητας. Το παρουσιολόγιο αρχειοθετείται σε έντυπη μορφή και φυλάσσεται τουλάχιστον για δύο (2) έτη.

2. Η πλήρης παρακολούθηση προγράμματος είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην αντίστοιχη κατηγορία εξέτασης. Ο συμμετέχων θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει πλήρως πρόγραμμα εφόσον έχει παρακολουθήσει όλες τις θεματικές ενότητες του προγράμματος σε δύο το πολύ προγράμματα της ίδιας ΣΕΚΟΟΜΕΕ τα οποία δεν απέχουν μεταξύ τους χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος υποχρεούται σε εκ νέου πλήρη παρακολούθηση προγράμματος.

3. Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι που δεν παρακολούθησαν πλήρως το πρόγραμμα, υποβάλλεται στην αρμόδια ΥΜΕΠΕ κατάσταση «Ελλιπούς Παρακολούθησης».

Κατηγορίες Εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις διακρίνονται σε:

α. Εξετάσεις αρχικής χορήγησης στη βασική κατάρτιση.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε ένα φύλλο εξέτασης στο οποίο περιλαμβάνονται είκοσι πέντε (25) ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που απαντάει σωστά τουλάχιστον τις είκοσι μία (21) από τις είκοσι πέντε (25) ερωτήσεις. Η χρονική διάρκεια τις εξέτασης είναι σαράντα πέντε (45) λεπτά.

β. Εξετάσεις αρχικής χορήγησης στην ειδική κατάρτιση για δεξαμενές / κλάση 1 / κλάση 7.

Προϋπόθεση για την συμμετοχή σε αυτές τις εξετάσεις είναι η επιτυχία στην εξέταση βασικής κατάρτισης.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε ένα φύλλο εξέτασης στο οποίο περιλαμβάνονται δεκαπέντε (15) ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που απαντάει σωστά τουλάχιστον τις δώδεκα (12) από τις δεκαπέντε (15) ερωτήσεις. Η χρονική διάρκεια τις εξέτασης είναι τριάντα (30) λεπτά.

γ. Εξετάσεις ανανέωσης

Προϋπόθεση συμμετοχής σε εξετάσεις ανανέωσης είναι η κατοχή ισχύοντος πιστοποιητικού. Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν ανανεώσει την ισχύ του πιστοποιητικού του εντός τις διάρκειας ισχύος του, υποχρεούται στη συμμετοχή σε πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης και εξέτασης.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε ένα φύλλο εξέτασης στο οποίο περιλαμβάνονται δεκαπέντε (15) ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που απαντάει σωστά τουλάχιστον τις δώδεκα (12) από τις δεκαπέντε (15) ερωτήσεις. Η χρονική διάρκεια τις εξέτασης είναι τριάντα (30) λεπτά.

2. Οι ερωτήσεις των εξετάσεων επιλέγονται από το εγχειρίδιο «Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων». Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών καθορίζονται οι ερωτήσεις που μπορούν να επιλεγούν ανά κατηγορία εξέτασης, και κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τον τρόπο επιλογής των ερωτήσεων.

Έκδοση πιστοποιητικού εκπαίδευσης οδηγού ADR

1. Το πιστοποιητικό εκδίδεται μέσω του συστήματος «Πληροφοριακό Σύστημα Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το πιστοποιητικό έχει συγκεκριμένη μορφή και φέρει χαρακτηριστικά ασφαλείας που καθορίζονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

2. Το πιστοποιητικό χορηγείται κατόπιν υποβολής αίτησης συνοδευόμενη από πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, εφόσον ο/ (-η) ενδιαφερόμενος/(-η):

α. έχει επιτύχει σε εξετάσεις, που διεξάγει η αρμόδια ΥΜΕΠΕ,

β. έχει καταβάλει το e-παράβολο έκδοσης - χορήγησης πιστοποιητικού ADR οδηγού για την εκτύπωση του πιστοποιητικού σε κάθε περίπτωση αρχικής χορήγησης, επέκτασης, ανανέωσης ή αντικατάστασης / επανεκτύπωσης λόγω φθοράς ή απώλειας,

γ. προσκομίσει το πιστοποιητικό που ανανεώνει ή επεκτείνει, κατά την παραλαβή του νέου πιστοποιητικού.

3. Τα πιστοποιητικά διακρίνονται σε οκτώ (8) κατηγορίες σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα V.

PreviousNext