Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τους δήμους εφαρμογής του μέτρου, με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ανώτατα στρατιωτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα ή όποιο άλλο φορέα κριθεί αναγκαίο, προκειμένου να υλοποιηθεί απρόσκοπτα το μέτρο. του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ. Ι.), το οποίο εντάσσεται στην «Εθνική Πολιτική Υλοποίησης του Μ.Ι.».

Τα παραπάνω προβλέπονται στο σχέδιο νόμου για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο και για τον μηχανισμό εφαρμογής, την κρατική εποπτεία και τους γενικούς όρους υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου του υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Για τη διαμόρφωση του Μεταφορικού Ισοδύναμου θα λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α) οι προτάσεις και οι εισηγήσεις των περιφερειών και δήμων,

β) τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα,

γ) η ανάγκη μετακίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και στρατηγικών φορτίων, ιδίως από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές,

δ) τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του υφιστάμενου δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία για την επιβατική κίνηση ανά δρομολογιακή γραμμή θαλάσσιων ενδομεταφορών σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση,

ε) η περιοδικότητα των δρομολογίων και η χρονική κατανομή τους εντός του ημερολογιακού έτους,

στ) οι κοινωνικές ανάγκες,

ζ) τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία.

Δικαιούχοι και υπολογισμός του κόστους

Όπως είναι γνωστό, δικαιούχοι να λάβουν το Α.ΝΗ.ΚΟ, δηλαδή το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους που είναι το ποσό που καταβάλλεται στην ωφελούμενη μονάδα ή επιχείρηση, είναι διάφορες κατηγορίες φυσικών προσώπων, καθώς επίσης και οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή οντότητες με κριτήριο το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως ορίζεται στις παρ. 2 έως 5 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον έχουν την κύρια έδρα τους σε νησί που εφαρμόζεται το μέτρο.

Η βάση για τον υπολογισμό του Α.ΝΗ.ΚΟ. παραμένει το κόμιστρο των υπεραστικών ΚΤΕΛ, όπως κάθε φορά ορίζεται, είναι δηλαδή η εξίσωση του κόστους μεταφοράς με μέσα μαζικής μεταφοράς από την ηπειρωτική Ελλάδα σε νησί ή από νησί σε νησί με το κόστος που θα ίσχυε στην ηπειρωτική Ελλάδα για την ίδια απόσταση. Συνακόλουθα ορίζεται και το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Κ.Μ.Ι.) που είναι το ποσό που θα κατέβαλε για μεταφορά στην ίδια απόσταση η ωφελούμενη μονάδα με την ίδια σύνθεση ή η ωφελούμενη επιχείρηση, εάν διέμενε ή είχε την έδρα της στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Στη συνέχεια, υπολογίζεται το πραγματικό μεταφορικό κόστος της ωφελούμενης μονάδας ή επιχείρησης, αφού ληφθούν υπόψη:

α) το κόστος ακτοπλοϊκού εισιτηρίου για δρομολόγιο από το νησί προς οποιονδήποτε προορισμό και από οποιονδήποτε προορισμό προς το νησί,

β) η αξία νόμιμου παραστατικού μεταφοράς εμπορεύματος της κάθε νησιωτικής επιχείρησης από και προς το νησί,

γ) η ποσότητα και ο τύπος των μεταφερόμενων φορτίων,

δ) η απόσταση κάθε νησιού σε ναυτικά μίλια από τον προορισμό που αναφέρει το παραστατικό μεταφοράς εμπορεύματος,

ε) η μεσοσταθμική τιμή κομίστρου ανά χιλιόμετρο ή ανά τόνο, που προκύπτει από τη διαφορά του θαλάσσιου από το χερσαίο, αντίστοιχης απόστασης, κόμιστρο,

στ) οι συνολικές φορτωθείσες - εκφορτωθείσες ποσότητες, σε τόνους, των εμπορευμάτων που μεταφέρονται ακτοπλοϊκώς σε κάθε νησιωτικό λιμένα αναφοράς για κάθε τύπο φορτίου

Το Α.ΝΗ.ΚΟ. καταβάλλεται στους δικαιούχους με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ποσού που αναλογεί, ενώ για την είσπραξή του δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Επίσης, το Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Τα ίδια ισχύουν και αν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Τμήματος, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) περί φορολόγησης κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του.