Ξεκίνησε η διαδικασία της τετραήμερης επιμόρφωσης των υπαλλήλων – εξεταστών του υπ. Μεταφορών που πλέον είναι τακτική και γίνεται κάθε δύο χρόνια και έχει σκοπό τη διατήρηση και επικαιροποίηση των γνώσεων εκείνων που κρίνονται απαραίτητες «για την ποιοτική εκτέλεση της διαδικασίας προσόντων και συμπεριφοράς». Τα ειδικά σεμινάρια ξεκίνησαν και θα πρέπει οι εξετάσεις από 19 Ιανουαρίου 2019 να καλύπτουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 51/2012.

Την επιμόρφωση των εξεταστών αναλαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής ή άλλος προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών. Οι θεματικές ενότητες που επικεντρώνεται η επιμόρφωση είναι οι εξής:

  • διατήρηση και επικαιροποίηση των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς,
  • απόκτηση νέων προσόντων που έχουν καταστεί ουσιώδη για την άσκηση των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς, και
  • εξασφάλιση ότι οι εξεταστές εξακολουθούν να διεξάγουν τις δοκιμασίες κατά αμερόληπτο και ομοιόμορφο τρόπο.