Καθορίστηκαν με απόφαση του υπ. Μεταφορών οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη ταχογράφου φορτηγών και λεωφορείων.

Στις βασικές γνώσεις περιλαμβάνονται η εγκατάσταση ταχογράφων, οι κάρτες και οι συσκευές ελέγχου, το σύστημα που επικοινωνούν μεταξύ τους, η τηλεφόρτωση δεδομένων, η βαθμονόμηση και ακόμη: Ο τρόπος διενέργειας περιοδικών ελέγχων, η επισκευή, η σφράγιση ταχογράφου κ.α.

Σημειώνεται πως κάθε συνεργείο ταχογράφου έχει τουλάχιστον έναν τεχνίτη ταχογράφου ως υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση των εργασιών. Στην περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου είναι τεχνίτης ταχογράφου, δεν είναι υποχρεωτική η απασχόληση άλλου τεχνίτη ταχογράφου σε αυτό, πέραν του εκμεταλλευτή. Αν το συνεργείο που απασχολεί περισσότερους από έναν (1) τεχνίτες ταχογράφου, υποχρεούται να ορίσει έναν από αυτούς ως υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση των εργασιών ταχογράφου στο χώρο του συνεργείου.

Η διδακτέα ύλη της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την απόκτηση της βεβαίωσης τεχνίτη ταχογράφου αναφέρεται στο παράρτημα του ΦΕΚ 3272/Β/19.