Με κόστος παραβόλου 20 ευρώ υπέρ του υπ. Υποδομών και Μεταφορών χορηγείται κατόπιν αιτήσεως βεβαίωση Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένου Οχήματος που εκδίδεται από τον επίσημο διανομέα της μάρκας στην Ελλάδα, ή αν δεν υπάρχει διανομέας, τότε εκδίδεται από τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων (ΣΕΑΑΔ).

Αναλυτικότερα, με υπ. απόφαση καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες για την ανάπτυξη και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένων Οχημάτων από άλλες χώρες και αφορά μόνο τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) και ελαφρά φορτηγά των κατηγοριών Μ1 και Ν1.

1. Η Βεβαίωση Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένου Οχήματος εκδίδεται για συγκεκριμένο όχημα κατόπιν αίτησης.

2. Ο Φορέας Έκδοσης Βεβαίωσης έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων αυτής.

3. Η Βεβαίωση περιλαμβάνει απαραιτήτως τα κάτωθι στοιχεία:

α) τον κατασκευαστικό οίκο και τη μάρκα του οχήματος,

β) το μοντέλο (εμπορική ονομασία), τον τύπο, την παραλλαγή και την έκδοση του οχήματος,

γ) την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, το γνήσιο του αριθμού πλαισίου (αριθμού αναγνώρισης του οχήματος) και κινητήρα (αριθμός αναγνώρισης κινητήρα), τον κυβισμό (κυλινδρισμό), τον χρωματισμό και την κατηγορία του οχήματος,

δ) τον επιπλέον του βασικού (εξτρά) εξοπλισμό του, σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους λιανικής πώλησης του οχήματος στη χώρα μας,

ε) την εκ κατασκευής αντιρρυπαντική τεχνολογία και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, στ) τις ανακλήσεις που έχουν γίνει στο όχημα και αυτές που εκκρεμούν και

ζ) τις πλέον σύγχρονες καταχωρισμένες πληροφορίες οδομέτρου από τη μηχανογραφική βάση του εργοστασίου.

Διαδικασία αίτησης έκδοσης της Βεβαίωσης

1. Η είσοδος του Αιτούντος στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρισης βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης μεταχειρισμένων οχημάτων (ΗΣΚαΒεΤΕ), που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, γίνεται με τους κωδικούς TAXISnet, μέσω αυτόματης επικοινωνίας του συστήματος με τον εξυπηρετητή (server) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

2. Ο Αιτών συμπληρώνει τα πεδία της Φόρμας Καταχώρισης Αίτησης (Ονοματεπώνυμο, Ηλεκτρονική και Ταχυδρομική Διεύθυνση του Αιτούντος, αριθμό πλαισίου και μάρκα του οχήματος, Αριθμό Δήλωσης Άφιξης Οχήματος στην περίπτωση εισαγωγής και Αριθμό Άδειας Κυκλοφορίας στην περίπτωση μεταβίβασης) και αιτείται την έκδοση της Βεβαίωσης. 3. Με την καταχώριση της αίτησης και για την περίπτωση μεταβίβασης, γίνεται επικοινωνία με το Μηχανογραφικό Σύστημα (Μ.Σ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να γίνει επαλήθευση ότι ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος ταυτίζεται με τον Α.Φ.Μ. του τρέχοντος κυρίου του οχήματος (ή στην περίπτωση συνιδιοκτησίας με τον Α.Φ.Μ. ενός εκ των τρεχόντων κυρίων του οχήματος). Αν τα στοιχεία δεν επαληθεύονται, ενημερώνεται ο Αιτών και δεν προχωράει η διαδικασία της αίτησης.

4. Η αίτηση αποστέλλεται αυτόματα στην προεπιλεγμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διανομέα, που αντιστοιχεί στην μάρκα του οχήματος που έχει επιλεγεί. Αν για την επιλεγμένη μάρκα δεν υφίσταται Διανομέας, η αίτηση αποστέλλεται αυτόματα στην προεπιλεγμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκπρόσωπου του ΣΕΑΑΔ. Η αίτηση μπαίνει αυτόματα σε κατάσταση «Η Αίτηση έχει αποσταλεί στον Φορέα Έκδοσης Βεβαίωσης».

5. Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, ο Διανομέας υποχρεούται να συμπληρώσει τη Φόρμα Δημιουργίας Βεβαίωσης. Στην περίπτωση του ΣΕΑΑΔ, η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών ξεκινάει από την ημερομηνία επιτυχούς επικοινωνίας με τον Κατασκευαστικό Οίκο.

Διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης

1. Η Βεβαίωση εκδίδεται από τον Φορέα Έκδοσης Βεβαίωσης, με τη συμπλήρωση της Φόρμας Δημιουργίας Βεβαίωσης.

2. Η Φόρμα Δημιουργίας Βεβαίωσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία του οχήματος:

α) τον Κατασκευαστικό Οίκο, 

β) τη μάρκα,

γ) το μοντέλο (εμπορική ονομασία),

δ) τον τύπο,

ε) την παραλλαγή,

στ) την έκδοση,

ζ) το πρώτο έτος κυκλοφορίας,

η) το γνήσιο του αριθμού πλαισίου (VIN),

θ) το γνήσιο του κωδικού κινητήρα,

ι) τον κυβισμό,

ια) τον χρωματισμό,

ιβ) την κατηγορία του οχήματος,

ιγ) τον επιπλέον του βασικού (εξτρά) εξοπλισμό του, σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους λιανικής πώλησης του οχήματος στη χώρα μας,

 ιδ) την εκ κατασκευής αντιρρυπαντική τεχνολογία,

 ιε) τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα,

ιστ) τις ανακλήσεις που έχουν γίνει στο όχημα,

ιζ) τις ανακλήσεις που εκκρεμούν για το όχημα,

ιη) τις πλέον σύγχρονες καταχωρισμένες πληροφορίες οδομέτρου από τη μηχανογραφική βάση του εργοστασίου και

ιθ) υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων της Βεβαίωσης.

Ο Φορέας Έκδοσης Βεβαίωσης, αφού συμπληρώσει τα πεδία της Φόρμας, πατά την επιλογή «Έκδοση Βεβαίωσης» και η αίτηση μπαίνει αυτόματα σε κατάσταση «Η Βεβαίωση έχει εκδοθεί». Το σύστημα ενημερώνει αυτόματα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον Αιτούντα ότι η Βεβαίωση είναι διαθέσιμη.