Υποβολή προσφορών για τη μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας

Πέμ, 24/11/2022 - 15:24
Φωτό αρχείου

Η Π.Ε. Φθιώτιδας προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Φθιώτιδας, όπως καταθέσουν τεχνική και οικονομική προσφορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας για ένα (1) σχολικό έτος 2022- 2023.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού 177854 εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως την 05/12/2022 και ώρα 23:59:59.

Η σύμβαση υλοποιείται από την ημερομηνία υπογραφής της και έχει διάρκεια έως 31.08.2023 κατά τις ημέρες που διεξάγονται τα μαθήματα των σχολείων δημόσιας εκπαίδευσης Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Η συνολική, ενδεικτική, εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν στο πλαίσιο του παρόντος ΔΣΑ ανέρχεται στο ποσό των 49.228,50€ άνευ ΦΠΑ, πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης 30% αξίας 14.768,55€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 63.997,05€ άνευ ΦΠΑ.