Τροχοί & TIR

Υποχρεωτική η Άδεια Διακίνησης Οχημάτων από αποστολείς ή παραλήπτες

Με σκοπό την επικαιροποίηση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου, η ΑΑΔΕ προχώρησε στον καθορισμό της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των διατυπώσεων Άδειας Διακίνησης Οχημάτων. Υπόχρεο
Δευτέρα 14/11/2022 - 10:45
Κοινοποίηση στα Social Media

Με σκοπό την επικαιροποίηση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου, η ΑΑΔΕ προχώρησε στον καθορισμό της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των διατυπώσεων Άδειας Διακίνησης Οχημάτων.

Υπόχρεο πρόσωπο για την υποβολή της Άδειας Διακίνησης Οχημάτων (Α.Δ.Ο.) είναι ο εγκεκριμένος αποθηκευτής (αποστολέας) ή ο ιδιοκτήτης ή ο παραλήπτης των οχημάτων ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός τους.

Αρμόδιο τελωνείο υποβολής της Α.Δ.Ο. (τελωνείο αποστολής) είναι το τελωνείο έκδοσης της Άδειας Διακίνησης και ελέγχου της φορολογικής αποθήκης του εγκεκριμένου αποθηκευτή ή του αποστολέα κοινοτικών οχημάτων, κατά περίπτωση.

Αρμόδιο τελωνείο παραλαβής της Α.Δ.Ο. (τελωνείο προορισμού) είναι το τελωνείο για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης του οχήματος ή της φορολογικής αποθήκης του παραλήπτη ή το τελωνείο, το οποίο παραλαμβάνει την Α.Δ.Ο., κατά περίπτωση, για την αποστολή ή επαναποστολή οχημάτων σε άλλο κράτος-μέλος

Η διαδικασία

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης της ΑΑΔΕ (βλέπε ΦΕΚ 5770/Β/11-11-22) η διαδικασία αποστολής ή επαναποστολής οχημάτων σε άλλο κράτος-μέλος, μεταφοράς μεταξύ φορολογικών αποθηκών ή μεταφοράς σε άλλη τελωνειακή αρχή – δικαιολογητικά, έχει ως εξής:

1. Για τη χορήγηση έγκρισης αποστολής ή επαναποστολής οχημάτων σε άλλο κράτος-μέλος, είτε μεταφοράς μεταξύ φορολογικών αποθηκών είτε μεταφοράς σε άλλη τελωνειακή αρχή με αρμοδιότητα βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους ταξινόμησης οχημάτων, απαιτούνται:

α. Υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου, με ηλεκτρονικό τρόπο, στην οποία αναφέρονται ο λόγος της διακίνησης, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία του οχήματος, ήτοι: είδος οχήματος, εργ. κατασκευής/μάρκα, αριθμός πλαισίου, αριθμός κινητήρα, στοιχεία μεταφορικού μέσου, ο αριθμός της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.), η χώρα προορισμού, το τελωνείο εξόδου ή η φορολογική αποθήκη ή η τελωνειακή αρχή με αρμοδιότητα βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους ταξινόμησης οχημάτων για τη θέση αυτών σε ανάλωση, κατά περίπτωση.

β. Κατάθεση χρηματικής (παρακαταθήκη) ή τραπεζικής εγγύησης ή ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ποσού ίσου των φορολογικών επιβαρύνσεων του οχήματος.

2. Μετά τη σχετική έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, η οποία γνωστοποιείται στον συναλλασσόμενο με ηλεκτρονικό τρόπο, υποβάλλεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων, ICISNET, η Άδεια Διακίνησης Οχημάτων (Α.Δ.Ο.) από το υπόχρεο πρόσωπο του άρθρου 3 της απόφασης.

3. Για την τακτοποίηση της Α.Δ.Ο. απαιτούνται, κατά περίπτωση, επιπλέον, σε ηλεκτρονική μορφή:

Ειδικά για τις περιπτώσεις αποστολής ή επαναποστολής οχήματος, το οποίο θα διέλθει από κοινό ή μη κοινό με άλλο κράτος μέλος συνοριακό σημείο διέλευσης:

α) Τιμολόγια πώλησης για τα οχήματα που παραδόθηκαν σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε., καθώς και το τραπεζικό αποδεικτικό της συναλλαγής.

β) Ιδιωτικό συμφωνητικό για τη μεταβίβαση της κυριότητας, όταν πρόκειται για ιδιώτες ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο μεταβίβασης κυριότητας που αποδεικνύει την άφιξη του οχήματος στη χώρα προορισμού, όπως νέα άδεια κυκλοφορίας της χώρας αποστολής.

γ) Φορτωτική υπογεγραμμένη από τον παραλήπτη στο εξωτερικό για την παραλαβή της συγκεκριμένης αποστολής, όταν πρόκειται για αποστολή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε..

δ) Αντίγραφο του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων της οικείας περιόδου, στην οποία είναι καταχωρισμένη η συγκεκριμένη συναλλαγή που υποβλήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., όταν η αποστολή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. πραγματοποιείται από επιχειρήσεις, και αντίγραφο της στατιστικής δήλωσης Intrastat αποστολής, στην οποία είναι καταχωρισμένη η συγκεκριμένη συναλλαγή, εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής.

ε) Πιστωτικό τιμολόγιο του αρχικού προμηθευτή, ειδικά για τις περιπτώσεις επαναποστολής και ακύρωσης της πώλησης.

4. Στις περιπτώσεις αποστολής οχήματος από φορολογική αποθήκη που βρίσκεται σε χωρική αρμοδιότητα τελωνειακής αρχής, χωρίς αρμοδιότητα για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης οχημάτων, σε άλλη καθ’ ύλην αρμόδια τελωνειακή αρχή και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 128 του ν. 2960/2001 που ορίζει ότι με την έξοδο του οχήματος από το ανασταλτικό καθεστώς της φορολογικής αποθήκης, το τέλος ταξινόμησης καθίσταται άμεσα απαιτητό, η Ειδική Δήλωση για την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων, κατατίθεται, την ίδια ημέρα με την άφιξη του οχήματος, εντός της οριζόμενης προθεσμίας επί της Α.Δ.Ο. ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα, στην τελωνειακή αρχή προορισμού.

5. Στις περιπτώσεις εξαγωγής οχημάτων σε τρίτες χώρες, η πιστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής διεξάγεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, διαδικασίες και διατυπώσεις περί εξαγωγής και δεν εκδίδεται Α.Δ.Ο.. Το παραστατικό εξαγωγής πιστώνει αυτόματα τη φορολογική αποθήκη κοινοτικών οχημάτων ή τη Δήλωση Άφιξης Οχήματος στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί κατά τα οριζόμενα του άρθρου 129 του ν. 2960/2001 και της υπό στοιχεία Α.1051/19 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

PreviousNext