Τροχοί & TIR

Έλεγχος Τεχνικής Επάρκειας Μηχανημάτων Έργων

Όλα τα Μηχανήματα Έργου υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό έλεγχο τεχνικής επάρκειας κάθε πέντε (5) έτη, μετά την Έκδοση αρχικής άδειας Μ.Ε. Αυτό προβλέπεται μεταξύ άλλων στο άρθρο 57 το
Κοινοποίηση στα Social Media

Όλα τα Μηχανήματα Έργου υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό έλεγχο τεχνικής επάρκειας κάθε πέντε (5) έτη, μετά την Έκδοση αρχικής άδειας Μ.Ε. Αυτό προβλέπεται μεταξύ άλλων στο άρθρο 57 του νόμου «περί υδατοδρομίων» που μόλις ψηφίστηκε από τη Βουλή. Ορίζεται, μάλιστα, πως για τα μηχανήματα έργου, τα οποία κατά τον χρόνο ισχύος του παραπάνω νόμου είναι ήδη ταξινομημένα, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται το πρόγραμμα διενέργειας περιοδικού ελέγχου τεχνικής επάρκειας με βάση το είδος του μηχανήματος, τον αριθμό κυκλοφορίας, την παλαιότητα ή γεωγραφικά κριτήρια.

Το αντικείμενο του περιοδικού ελέγχου τεχνικής επάρκειας μηχανημάτων έργου αφορά σε θέματα ασφάλειας λειτουργίας και κυκλοφορίας του μηχανήματος έργου.

Ο περιοδικός έλεγχος τεχνικής επάρκειας των Μ.Ε. διενεργείται από Φορείς Ελέγχου (Φ.Ε.) οι οποίοι έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία της 3354/91/8.2.2001 Υ.Α. (ΦΕΚ 149 Β’) και είναι διαπιστευμένοι για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το Πρότυπο ISO EN 17020 όπως κάθε φορά ισχύει. Τα πρόσωπα του Φορέα που διενεργούν περιοδικούς ελέγχους τεχνικής επάρκειας Μ.Ε. είναι μηχανικοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για το αντικείμενο και τη διενέργεια του περιοδικού ελέγχου τεχνικής επάρκειας, τα προσόντα των προσώπων που διενεργούν τους ελέγχους και τις προϋποθέσεις έκδοσης της σχετικής τεκμηρίωσης.

Για την «Οριστική Διαγραφή» και «Προσωρινή Διαγραφή» Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας από το μητρώο Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε.) και οχημάτων ειδικής κατηγορίας που δεν εξαιρούνται από την καταβολή τελών κυκλοφορίας, αρκεί η προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι τα υπόψη τέλη είναι βεβαιωμένα και εξοφλημένα για τα προηγούμενα έτη και κατ΄ ανώτατο για τα τελευταία δέκα (10) έτη από την ημερομηνία διαγραφής, ως ορίζεται στην παραπάνω υπουργική απόφαση. Η τέτοια ενέργεια δεν επηρεάζει οφειλές από τέλη πέραν του παραπάνω χρονικού διαστήματος.

Η διαδικασία έκδοσης απόφασης έγκρισης τύπου

Όλα τα Μηχανήματα Έργου, εξαιρουμένων των καινούριων, υπόκεινται υποχρεωτικά σε έλεγχο τεχνικής επάρκειας πριν την έκδοση έγκρισης τύπου. Ως καινουργές Μηχάνημα Έργου θεωρείται αυτό το οποίο δεν έχει τεθεί σε χρήση στην Ελλάδα  ή στο εξωτερικό και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού 2016/1628/ΕΕ.

Για την έκδοση απόφασης έγκρισης τύπου καινουργούς Μ.Ε. απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Τεχνικής Έκθεσης και Υπεύθυνης Δήλωσης Μηχανικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος βεβαιώνει ότι το μηχάνημα δεν έχει τεθεί σε χρήση και αναλαμβάνει πλήρως την τεχνική ευθύνη, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ασφάλεια λειτουργίας και την καταλληλότητα του Μ.Ε. σχετικά με τις απαιτήσεις του Κ.Ο.Κ. (ασφάλεια, αναγκαίος εξοπλισμός κ.λπ.).

Για τα κουνουργή Μηχανήματα Έργου για τα οποία δεν εκδίδεται έγκριση τύπου, αλλά ταξινομούνται βάσει ήδη εκδοθείσας ισχύουσας έγκρισης τύπου, απαιτείται η υποβολή στη Διεύθυνση Τεχνικών έργων της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, Τεχνικής Έκθεσης και Υπεύθυνης Δήλωσης Μηχανικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος βεβαιώνει ότι το μηχάνημα δεν έχει τεθεί και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ασφάλεια λειτουργίας και την καταλληλότητα του Μ.Ε. σχετικά με τις απαιτήσεις του Κ.Ο.Κ., όπως αναφορικά με την ασφάλεια και τον αναγκαίο εξοπλισμό. Για την έκδοση απόφασης έγκρισης τύπου των υπόλοιπων μη καινούριων Μ.Ε. απαιτείται η διενέργεια ελέγχου τεχνικής επάρκειας και η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της σχετικής τεκμηρίωσης, η οποία καθορίζεται με Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με το αντικείμενο και τη διενέργεια του ελέγχου τεχνικής επάρκειας, τα προσόντα των προσώπων που διενεργούν τους ελέγχους και τις προϋποθέσεις έκδοσης της σχετικής τεκμηρίωσης.

Για τα υπόλοιπα Μ.Ε. μη καινουργή, για τα οποία δεν εκδίδεται έγκριση τύπου, αλλά ταξινομούνται βάσει ήδη εκδοθείσας ισχύουσας έγκρισης τύπου, απαιτείται η διενέργεια ελέγχου τεχνικής επάρκειας και η υποβολή στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, της σχετικής τεκμηρίωσης.

Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανημάτων Έργων

Αναπτύσσεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Διαδικτυακή Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Μητρώου όλων των Μηχανημάτων έργων της Επικράτειας. Στην Εφαρμογή καταχωρούνται και τηρούνται στοιχεία που αφορούν στα μηχανήματα έργου και μεταπίπτουν εγγραφές που ήδη τηρούνται στο υφιστάμενο Μητρώο Μηχανημάτων Έργων.

Στην Εφαρμογή καταχωρούνται και τηρούνται οι Εγκρίσεις Τύπου των Μηχανημάτων Έργου, τα στοιχεία ταξινόμησης των Μηχανημάτων Έργου, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή αυτών. Επιπλέον, καταχωρούνται και τηρούνται τα οικονομικά στοιχεία των μηχανημάτων έργου.

Στην εφαρμογή θα έχουν πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι χρήστες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, καθώς και εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Διευθύνσεων Τεχνικών έργων των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων για απευθείας καταχώρηση στοιχείων αρμοδιότητάς τους, καθώς και για εκτύπωση διοικητικών εγγράφων μέσω της Εφαρμογής.

Η Εφαρμογή μπορεί να συνδέεται με Μητρώα ή Συστήματα που τηρούνται από άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου. Οι λεπτομέρειες για την ανάπτυξη και λειτουργία της ανωτέρω Εφαρμογής θα καθοριστούν με υπ. απόφαση που θα εκδοθεί σύντομα.

Οχήματα Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού

Ταξινόμηση και επαναταξινόμηση

Καθορίστηκαν με πρόσφατη υπ. απόφαση (αριθμ. 80255/4693/19 ΦΕΚ 61 Β’) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρώτης ταξινόμησης, μεταβίβασης και μετατροπής οχημάτων Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού, από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας. Να διευκρινίσουμε, πρώτα, ότι «Όχημα ειδικής χρήσης - ειδικού σκοπού» είναι αυτό που προορίζεται για λειτουργία η οποία απαιτεί ειδική διαρρύθμιση του αμαξώματος ή/ και ειδικό εξοπλισμό.

Στον κατάλογο των οχημάτων Ειδικής Χρήσης περιλαμβάνονται δεκάδες κατηγορίες και είδη οχημάτων, αρκετά από τα οποία έχουν συνήθη χρήση και τα συναντούμε συχνά στον δρόμο ή στο εργοτάξιο.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:

Για την πρώτη ταξινόμηση καινούργιων οχημάτων ειδικής χρήσης- ειδικού σκοπού ορίζονται τα εξής:

1. Η ταξινόμηση καινούργιων οχημάτων ειδικής χρήσης - ειδικού σκοπού διενεργείται με την προϋπόθεση, ότι έχει προηγηθεί η έκδοση από την ΔΤΟ (Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων) του σχετικού δελτίου κοινοποίησης της Ευρωπαϊκής Έγκρισης τύπου ή εθνικής έγκρισης (μεμονωμένου οχήματος ή μικρής σειράς) μαζί με το αντίστοιχο πιστοποιητικό, σύμφωνα με τις εθνικές εναλλακτικές απαιτήσεις, όπως προβλέπονται από τη με αριθμ. 5299/406/2012 (Β΄2840) υπουργική απόφαση.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για καινούργια οχήματα ειδικής χρήσης- ειδικού σκοπού των κατηγοριών Μ, Ν, και Ο (λεωφορεία, φορτηγά και ρυμουλκούμενα), που έχουν έγκριση τύπου πλήρους ή ολοκληρωμένου οχήματος, και των οποίων το αμάξωμα τροποποιήθηκε πριν από την ταξινόμησή τους.

2. Κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω διάταξης η ταξινόμηση καινούργιων οχημάτων ειδικής χρήσης -ειδικού σκοπού, που ανήκουν σε Σωματεία με ειδική πιστοποίηση ως φορείς παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και Σωματεία με ειδική πιστοποίηση ως φορείς παροχής Ιατρικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διενεργείται με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η έκδοση των ανωτέρω αναφερομένων δικαιολογητικών για το βασικό όχημα.

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ:

Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ταξινομεί για πρώτη φορά ανάριθμα μεταχειρισμένα οχήματα Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 1. Ο κύριος (ιδιοκτήτης) του οχήματος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, πέραν των προβλεπομένων δικαιολογητικών, από τις γενικές ισχύουσες διατάξεις για τα ανάριθμα πρωτοταξινομούμενα οχήματα, επιπρόσθετα υποβάλλει και τα παρακάτω δικαιολογητικά.

α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

β. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) για την κατηγορία του οχήματος στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί Σοβαρές ή Επικίνδυνες ελλείψεις.

γ. Πιστοποίηση ύπαρξης Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (ΣΑΠ), (το γνωστό ABS).

δ. Βεβαίωση ταχογράφου και περιοριστή ταχύτητας (όπου απαιτείται).

ε. Σε περιπτώσεις οχημάτων εφοδιασμένων με ανυψωτικό μηχανισμό, απαιτείται και η υποβολή του πιστοποιητικού ανυψωτικού σε ισχύ, ανάλογα με την κατηγορία του μηχανισμού.

στ. Προκειμένου για μεταχειρισμένα οχήματα εκτός ΕΕ υποβάλλονται επιπρόσθετα και τα παρακάτω:

αα) Έγκριση τύπου ολοκληρωμένου ή πλήρους οχήματος που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ ΕΚ, όπως αυτή ισχύει.

ββ) πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος της χώρας προέλευσης και επίσημη μετάφρασή της.

ζ. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει οποιοδήποτε άλλο επιπλέον δικαιολογητικό που κατά την κρίση του απαιτείται, λόγω της φύσης ή της ιδιαιτερότητας του οχήματος.

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών, ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και διενεργείται επιθεώρηση του οχήματος, προκειμένου:

α. Να γίνει ταυτοποίηση του ελεγχόμενου οχήματος, βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών,

β. Να διενεργηθεί ζύγιση του οχήματος, κατά άξονα και στο σύνολό του, με τη δεξαμενή καυσίμου (εφόσον διαθέτει) πλήρη. Εάν το όχημα είναι εφοδιασμένο με δεξαμενές νερού, η ζύγιση διενεργείται με αυτές κενές.

Μετά την παραπάνω διαδικασία, εκδίδεται πρακτικό επιθεώρησης και ακολουθεί η ταξινόμηση του οχήματος.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:

Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών μεταβιβάζει τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού της παρούσας, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Ο κύριος (ιδιοκτήτης) του οχήματος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, πέραν των προβλεπομένων δικαιολογητικών, από τις γενικές ισχύουσες διατάξεις για τα μεταβιβαζόμενα ενάριθμα οχήματα, επιπρόσθετα και τα παρακάτω δικαιολογητικά.

α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του κύριου (ιδιοκτήτη) του οχήματος, στην οποία δηλώνει ότι το όχημα είναι εκείνο για το οποίο χορηγήθηκε η άδεια κυκλοφορίας στο όνομά του και ότι καμία μεταβολή δεν έγινε στα τεχνικά του στοιχεία, μέχρι τη μεταβίβασή του.

γ. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) για την κατηγορία του οχήματος στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί Σοβαρές ή Επικίνδυνες ελλείψεις,

δ. Πιστοποίηση ύπαρξης Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (δηλαδή ABS),

ε. Βεβαίωση ταχογράφου και περιοριστή ταχύτητας (όπουαπαιτείται),

στ. Σε περιπτώσεις οχημάτων εφοδιασμένων με ανυψωτικό μηχανισμό, απαιτείται και η υποβολή του πιστοποιητικού ανυψωτικού σε ισχύ, ανάλογα με την κατηγορία του μηχανισμού. Ακολουθεί ο έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών και η έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ:

Για τις περιπτώσεις οχημάτων Ειδικής Χρήσης- Ειδικού Σκοπού από μετατροπή, η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εγκρίνει τη μετατροπή αυτή, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Ο κύριος (ιδιοκτήτης) του οχήματος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, πέραν των προβλεπομένων δικαιολογητικών, από τις γενικές ισχύουσες διατάξεις επιπρόσθετα και κατά περίπτωση, τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία:

α. Κατατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

β. Συντάσσονται και υπογράφονται από διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό πανεπιστημιακού τομέα, ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχου μηχανικού σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά, δικαιώματα.

γ. Κατατίθενται διαχωρισμένα σε υποφακέλους σύμφωνα με την αρίθμηση της επόμενης παραγράφου.

2. Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνεται και ο Μηχανικός που ανέλαβε την σύνταξη του τεχνικού υπομνήματος και την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης,

β. Τεχνικό υπόμνημα οχήματος το οποίο περιλαμβάνει:

αα) λεπτομερή περιγραφή του οχήματος και των ειδικών στοιχείων που σχετίζονται με την κατηγορία του οχήματος,

ββ) καταγραφή των μέγιστων ανοχών που επιτρέπεται να μετρηθούν στο νέο όχημα σε ποσοστό (%) όπου αναφέρονται μεγέθη

γγ) έγχρωμες φωτογραφίες της εμπρόσθιας όψης και της οπίσθιας όψης του οχήματος υπό γωνία % με τον απαιτούμενο εξοπλισμό του εγκατεστημένο (όπως, όπου απαιτείται φανός (φάρος) κίτρινου αναλάμποντος φωτός, τρίγωνο βραδυπορίας, ειδικές πινακίδες αναγνώρισης),

δδ) Έγχρωμες φωτογραφίες του χαραγμένου αριθμού πλαισίου, του πινακιδίου του κατασκευαστή και του αναγνωριστικού πινακιδίου της υπερκατασκευής. Και ακόμη: Τεχνική μελέτη και σχέδια απεικόνισης του οχήματος, μελέτη επιπτώσεων των βαρών στους άξονες, υπολογισμός ακτίνας κύκλου περιστροφής, τεκμηρίωση των εκπομπών ρύπων, ζυγολόγια και άλλα τεχνικά στοιχεία για τα οποία ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει (έτσι κι αλλιώς) να απευθυνθεί σε μηχανολόγο μηχανικό οχημάτων. Στον πίνακα του υπ. Μεταφορών περιγράφονται τα οχήματα ειδικής χρήσης – σκοπού -συνολικά 59 είδη, που είναι τα εξής: (αριστερά αναφέρεται ο κωδικός σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική οδηγία):

SA          ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ

SB          ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ

SB          ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ)

SC          ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

SD          ΝΕΚΡΟΦΟΡΑ

SE          ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ

SH          ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ

SJ           ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΡΟΧΟΦΟΡΕΙΟ

SK          ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

SL           ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

SG          ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦ. ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΑΜΑΞ/ΤΟΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ (HOOKLIFT)

SG          ΜΕΤΑΦ. ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΑΜΑΞ/ΤΟΣ ΜΕ ΚΑΔΟ

SG          ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

SG          ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ

SG          ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΚΟΦΟΡΟ

SG          ΚΙΝΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

SG          ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

SG          ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΒΕΛΤΟΠΟΛΤΟΥ

SG          ΟΧΗΜΑ ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ - ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ

SG          ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ

SG          ΟΧΗΜΑ ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ

SG          ΟΧΗΜΑ ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

SG          ΟΧΗΜΑ ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

SG          ΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ

SG          ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

SG          ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

SG          ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

SG          ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

SG          ΠΡΕΣΑ ΣΚΡΑΠ

SG          ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ

SG          ANABATOPIO ΦΑΓΗΤΩΝ - ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡ/ΦΩΝ

SG          ANABATOPIO ΑΣΘΕΝΩΝ - ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡ/ΦΩΝ

SG          ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

SG          ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ

SG          ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

SG          ΚΙΝΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

SG          ΚΙΝΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

SG          ΚΙΝΗΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

SG          ΚΙΝΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ

SG          ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

SG          ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΚΑΝΤΙΝΑ)

SG          ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

SG          ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ

SG          ΚΙΝΗΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

SG          ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

SG          ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΝΩ ΤΟΥ 8 ΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΣΗ)

SG          ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

SG          ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΟΛΙΣΘΗΡΟΜΕΤΡΟ

SG          ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

SG          ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ ΚΤΕΟ)

SG          ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

SG          ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

SG          ΟΧΗΜΑ X-RAY

SG          ΟΧΗΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

SG          ΧΗΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

SG          ΟΧΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ

SG          ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ (MEMU)

SG          ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑΣ - ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

SG          ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

PreviousNext