Πέτρος Πετρόπουλος

Μέρισμα για τους μετόχους της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

Τη διανομή μερίσματος €0,10 λεπτών ανά μετοχή (μικτό ποσό) στους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της χρήσης 2019, αποφάσισε η Εταιρεία Πέτρος