Δύο φορτηγά βυτία υγρών καυσίμων από 4 έως 8 τόνους μπορεί να έχει κάθε πρατηριούχος ενώ λαμβάνεται υπόψη τυχόν υπάρχον ήδη βυτιοφόρο. Αυτό προβλέπεται από πρόσφατη απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτών των αδειών.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης (αρ. Α8/36824/3042 - ΦΕΚ 1335/Β/8-7-08) έχει ως εξής:

 • Άρθρο 1 - Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης ορίζονται ως:

 • 1. «Πρατηριούχοι υγρών καυσίμων», οι κάτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) αδειών λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • 2. «Βυτιοφόρο φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (ΒΦΑ-ΙΧ) μεταφοράς υγρών καυσίμων», κατά την παρούσα απόφαση, τα φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιόγραμμων μέχρι και 8.000 χιλιόγραμμων, των οποίων οι άδειες κυκλοφορίας εκδίδονται στο όνομα των πρατηριούχων υγρών καυσίμων.
 • Άρθρο 2 - Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΒΦΑ-ΙΧ σε πρατηριούχους υγρών καυσίμων
 • 1. Χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του ν. 1959/1991 και της υπ' αριθμ. Α2/29542/5347/91 Κεφάλαιο Γ, παράγραφος 4, περίπτωση (α) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιτρέπεται η χορήγηση στους ως άνω πρατηριούχους υγρών καυσίμων δύο (2) αδειών κυκλοφορίας ΒΦΑ - IX ανά πρατήριο υγρών καυσίμων μεικτού βάρους μεγαλύτερου των 4.000 χιλιόγραμμων και μέχρι 8.000 χιλιόγραμμων.
 • 2. Τα ΒΦΑ-ΙΧ αυτοκίνητα των πρατηριούχων υγρών καυσίμων μπορούν να μεταφέρουν από τον αποθηκευτικό χώρο του πρατηρίου στους αποθηκευτικούς χώρους των Τελικών Καταναλωτών, εκτελωνισμένα, αποκλειστικά τα ακόλουθα πετρελαιοειδή προϊόντα σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει:
  • α) Πετρέλαιο κίνησης
  • β) Πετρέλαιο θέρμανσης και
  • γ) Φωτιστικό πετρέλαιο.
 • 3. Τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου αναγράφονται επί των αδειών κυκλοφορίας του ΒΦΑ - IX ως παρατηρήσεις. Επίσης, στην άδεια κυκλοφορίας αναγράφεται και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων.
 • 4. Το μεικτό βάρος των εν λόγω αυτοκινήτων, που θα κυμαίνεται από 4.001 χιλιόγραμμα έως 8.000 χιλιόγραμμα θα προκύπτει από έγκριση τύπου ή από επίσημους έντυπους καταλόγους του εργοστασίου κατασκευής και όχι από τυχόν διασκευή του αυτοκινήτου.
 • 5. Κατά την καταχώριση των ΒΦΑ - IX από την Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τομέας Μεταφορών και Επικοινωνιών, στο μηχανογραφικό αρχείο οχημάτων, που τηρείται από το Υπουργείο Μεταφορών, θα τίθεται ως επάγγελμα το υπό τον κωδικό αριθμό «998» (επιχείρηση πρατηρίου υγρών καυσίμων)».
 • 6. Στα ΒΦΑ-ΙΧ θα υπάρχουν τα συνοδευτικά έγγραφα κάθε μεταφοράς, τα οποία φέρουν αποκλειστικά την εμπορική επωνυμία του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου.
 • 7. Τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να οδηγούνται από τους ιδιοκτήτες (φυσικά πρόσωπα) πρατηρίων υγρών καυσίμων ή από οδηγούς που έχουν προσληφθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας από αυτούς. Οι εν λόγω οδηγοί κατέχουν την προβλεπόμενη άδεια ικανότητας οδηγού και είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων για τη μεταφορά επικινδύνων υλικών της κλάσεως 3 της Συμφωνίας ADR σε βυτία.

Σε περίπτωση οδήγησης του ΒΦΑ-ΙΧ από το προσωπικό της επιχείρησης (και όχι από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης πρατηρίου υγρών καυσίμων), ο οδηγός οφείλει να φέρει θεωρημένη ανά δίμηνο βεβαίωση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, από την οποία να προκύπτει ότι εξακολουθεί να εργάζονται ως οδηγός με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση πώλησης πετρελαίου θέρμανσης στην οποία ανήκει το ΒΦΑ-ΙΧ.

 • Άρθρο 3 - Έκδοση αδειών κυκλοφορίας
 • 1. Για την θέση σε κυκλοφορία οχήματος του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης (μικτού βάρους άνω των 4.000 και έως και 8.000 χιλιόγραμμων) από πρατηριούχους υγρών καυσίμων, απαιτούνται πέραν των δικαιολογητικών της υπ' αριθμ. Α2/29542/5374/1991 υπουργικής απόφασης, επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, που εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις κείμενες
  περί αυτών διατάξεις.
  Για τη θέση σε κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών δεν απαιτείται η προσκόμιση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του κεφαλαίου Δ της Α2/29542/5374/1991 υ.α, πιστοποιητικού Δ.Ο.Υ περί αντικειμένου εργασιών και ακαθάριστων εσόδων.
 • 2. Αν η επιχείρηση πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι ήδη ιδιοκτήτης βυτιοφόρου αυτοκινήτου μεταφοράς υγρών καυσίμων μικτού βάρους άνω των 4.000 και μέχρι 8.000 χιλιόγραμμων, προ της έκδοσης νέων αδειών κυκλοφορίας, πραγματοποιείται έλεγχος της άδειας κυκλοφορίας του ήδη κυκλοφορούντος βυτιοφόρου αυτοκινήτων μεταφοράς υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας της ως προς τα μεταφερόμενα είδη και διόρθωση τους ως εξής:
  Αν οι αναγραφόμενες παρατηρήσεις επί της άδειας κυκλοφορίας του βυτιοφόρου αυτοκινήτου μεταφοράς υγρών καυσίμων δεν συμφωνούν με αυτήν της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, γίνεται διόρθωση των παρατηρήσεων αυτών, έτσι ώστε να είναι σύμφωνες με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Η διόρθωση γίνεται με τη συμπλήρωση νέου εντύπου άδειας κυκλοφορίας χωρίς τη σύμπραξη της αρμόδιας ΔΟΥ, στο οποίο όλα τα λοιπά στοιχεία παραμένουν αμετάβλητα (τεχνικά στοιχεία οχήματος, στοιχεία ιδιοκτήτη, ημερομηνία χορήγησης άδειας κλπ) και μεταβάλλονται μόνον οι παρατηρήσεις.
  Επί της άδειας κυκλοφορίας του βυτιοφόρου αυτοκινήτου μεταφοράς υγρών καυσίμων και στον χώρο των παρατηρήσεων αυτής τίθεται η ένδειξη «Αντίγραφο αδείας λόγω διόρθωσης των παρατηρήσεων, σύμφωνα με την ...... κοινή υπουργική απόφαση». Επίσης, στον ίδιο χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η ημερομηνία της μεταβολής (και όχι της έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας) και τίθεται η υπογραφή από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. Η παλιά άδεια κυκλοφορίας τοποθετείται στον φάκελο του αυτοκινήτου με την ένδειξη «εκδόθηκε αντίγραφο της παρούσας άδειας την ../../ 200.., λόγω διόρθωσης των παρατηρήσεων, σύμφωνα με την ...... κοινή υπουργική απόφαση». Η εκτύπωση του αντιγράφου της άδειας κυκλοφορίας γίνεται με τις διαδικασίες «17» και «18Α».
 • 3. Για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας νέων ΒΦΑ -IX ελέγχεται ο αριθμός των ήδη κατεχόμενων από την επιχείρηση βυτιοφόρων άνω των 4.000 χιλιόγραμμων ώστε το σύνολο να μην υπερβαίνει τον αριθμό των δικαιούμενων αυτοκινήτων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.
 • 4. Στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας των ΒΦΑ -IX αναγράφεται η ένδειξη «ισχύει μέχρι ......», σύμφωνα με τη διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων. Η ισχύς της άδειας κυκλοφορίας παρατείνεται σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.
 • Άρθρο 4 - Ποινές
 • 1. Για οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης αναφορικά με τον τόπο φόρτωσης και εκφόρτωσης επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 1.38 του άρθρου 4 του ν. 3446/2006.
 • 2. Σε περίπτωση μεταφοράς με ΒΦΑ-ΙΧ πρατηριούχων υγρών καυσίμων προϊόντων διαφορετικών από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 1. 41 του άρθρου 4 του ν. 3446/2006.
 • 3. Σε περίπτωση μεταφοράς καυσίμων με ΒΦΑ-ΙΧ πρατηριούχων υγρών καυσίμων, χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς ή χωρίς την αναγραφή σε αυτά της επωνυμίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων ή χωρίς την προβλεπόμενη βεβαίωση για την εργασιακή σχέση του οδηγού της παρ. 7 του άρθρου 2, επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 1. 40 του άρθρου 4 του ν. 3446/2006.
 • 4. Οι κυρώσεις των ανωτέρω παραγράφων επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, και ανεξάρτητα από την επιβολή ποινικών κυρώσεων.