- Από τον φορτωτή απευθείας στον παραλήπτη
- Πως διασφαλίζεται η μεταφορά εμπορευμάτων

Σε ισχύ τέθηκε και στη χώρα μας η νέα απλουστευμένη διαδικασία εξαγωγής και εισαγωγής εμπορευμάτων προς και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία δεν θα απαιτείται να προσκομίζονται τα εμπορεύματα στο τελωνείο αναχώρησης, αλλά η αποστολή ή η παραλαβή θα γίνεται απευθείας στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων ή σε άλλους χώρους, εγκεκριμένους από τις τελωνειακές αρχές.
Με τη νέα αυτή απόφαση, οι μεταφορείς γλιτώνουν τις πολύωρες καθυστερήσεις στα Τελωνεία (για τις οποίες συνήθως δεν ελάμβαναν αποζημίωση για σταλίες), αλλά ταυτόχρονα εντάσσονται και αυτοί στο σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης των εμπορευμάτων μέσα από μια σειρά πράξεων που ενεργούν όμως οι εξαγωγείς, εκτός κι αν μεταφορείς με εταιρείες Logistics έχουν αναλάβει για λογαριασμό τους τις διαδικασίες εξαγωγής. Αυτός άλλωστε, είναι και ο επιπλέον λόγος που δημοσιεύουμε στη συνέχεια την σχετική απόφαση.

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση (αριθ. Τ.3146/216/ΑΟΟ19) του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, επιτρέπεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, «εγκεκριμένος αποστολέας» και «εγκεκριμένος παραλήπτης», τα οποία με συχνότητα αποστέλλουν ή παραλαμβάνουν εμπορεύματα:
- Να αποστέλλουν απευθείας από τις εγκαταστάσεις τους τα εμπορεύματα που μεταφέρονται υπό το καθεστώς της Κοινοτικής / Κοινής / Εθνικής Διαμετακόμισης, χωρίς να προσκομίζουν ούτε τα εμπορεύματα ούτε τα παραστατικά που τα συνοδεύουν, για θεώρηση στο τελωνείο αναχώρησης.
- Να δικαιολογούν τον κοινοτικό χαρακτήρα των εμπορευμάτων με ένα ειδικό έγγραφο -που προβλέπει η υπουργική απόφαση.
- Να παραλαμβάνουν τα κοινοτικά εμπορεύματα απευθείας στις εγκαταστάσεις του ή σε άλλους, εγκεκριμένους για τον σκοπό αυτό από τις τελωνειακές αρχές χώρους.
- Να επικοινωνούν με το τελωνείο αναχώρησης ή προορισμού μέσω συστημάτων πληροφορικής και μέσω αυτών να υποβάλλουν τη δήλωση διαμετακόμισης.
- Να χρησιμοποιούν ειδικές μολυβδοσφραγίδες για την σφράγιση των εμπορευμάτων που αποστέλλουν κ.ά.

Προϋπόθεση της άδειας τουλάχιστον κινήσεις ετησίως

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να τύχουν της απλούστευσης των διαδικασιών αποστολής και παραλαβής κοινοτικών προϊόντων, απαιτείται άδεια, που χορηγείται από την αρμόδια τελωνειακή περιφέρεια, εφόσον υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μαζί με την αίτηση για την άδεια υποβάλλεται πλήρες πληροφοριακό δελτίο αναφορικά με το είδος και την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, την τήρηση λογιστικών βιβλίων, τη συχνότητα των συναλλαγών, το είδος των εμπορευμάτων και τον τρόπο μεταφοράς τους, τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, την εμπειρία σε τελωνειακές διαδικασίες και την άδεια σύστασης συνολικής εγγύησης, εφόσον απαιτείται.
Αναλυτικότερα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
- Να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κατά περίπτωση από τις σχετικές κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις.
- Να είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και να είναι φορολογικά ανήμεροι και φερέγγυοι.
- Να μην έχουν διαπράξει σοβαρές ή κατ' επανάληψη παραβάσεις της τελωνειακής ή φορολογικής νομοθεσίας.
- Να χρησιμοποιούν το καθεστώς διαμετακόμισης με κανονική συχνότητα (τουλάχιστον 50 κινήσεις ετησίως) και όχι περιστασιακά.
- Να τηρούν ειδικά λογιστικά βιβλία τα οποία να επιτρέπουν στις τελωνιακές αρχές τον έλεγχο των εργασιών τους.
- Να δηλώνουν τον επιθυμητό τρόπο θεώρησης των προβλεπόμενων αντιτύπων του ΕΔΕ, των συνοδευτικών εγγράφων διαμετακόμισης ή των αντίστοιχων εμπορικών εγγράφων, το οποία χρησιμοποιούνται για να αιτιολογήσουν τον κοινοτικό χαρακτήρα των εμπορευμάτων.
- Να έχουν τη δυνατότητα υποβολής της δήλωσης διαμετακόμισης και επικοινωνίας με τα αρμόδια τελωνεία αναχώρησης ή προορισμού των εμπορευμάτων μέσω συστημάτων πληροφορικής, όταν τα εν λόγω τελωνεία διαθέτουν το ανάλογο μηχανογραφικό σύστημα, κ.ά.

Προκειμένου για τη χορήγηση των αδειών η αρμόδια τελωνειακή αρχή εννοείται, ότι θα ελέγξει την ακρίβεια των στοιχείων που θα δηλώσουν στην αίτηση της κάθε επιχείρησης ή του φυσικού προσώπου και μέσα σε διάστημα τριών μηνών θα δοθεί ή όχι η έγκριση.

Πρακτικές λεπτομέρειες

Στις άδειες θα καθορίζονται και πρακτικές λεπτομέρειες για τη λειτουργία των διαδικασιών απλούστευσης, ορισμένες από τις οποίες είναι:
- Το τελωνείο ή τα τελωνεία αναχώρησης ή προορισμού των εμπορευμάτων, αρμόδια για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων του εγκεκριμένου αποστολέα ή του εγκεκριμένου παραλήπτη, τα οποία θα είναι υπεύθυνα και για τον έλεγχο της τήρησης του καθεστώτος και των όρων της χορηγούμενης άδειας.
- Οι μέθοδοι συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων τελωνείων και της τελωνειακής περιφέρειας -που χορήγησε την άδεια- καθώς και μεταξύ αυτών και του εγκεκριμένου αποστολέα ή παραλήπτη.
-Ο τρόπος και η προθεσμία λήψης από τον εγκεκριμένο παραλήπτη του μηνύματος «γνωστοποίησης αναμενόμενης άφιξης», το οποίο αποστέλλεται από το τελωνείο προορισμού όταν η επικοινωνία μεταξύ του δικαιούχου της άδειας και του αρμοδίου τελωνείου γίνεται μέσω του νέου μηχανογραφημένου συστήματος διαμετακόμισης.
- Η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση υπογραφής της δήλωσης διαμετακόμισης, η οποία καταρτίζεται μέσω συστημάτων πληροφορικής.
- Η υποχρέωση τήρησης αρχείου, το οποίο θα περιλαμβάνει φωτοαντίγραφα των παραστατικών και εμπορικών εγγράφων κάθε συγκεκριμένης αποστολής - παραλαβής και το οποίο θα φυλάσσεται για τουλάχιστον μια πενταετία.
- Τα μέτρα διασφάλισης της μεταφοράς των εμπορευμάτων και της εξακρίβωσης της ταυτότητάς τους, κ.ά.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ή άδεια ανακαλείται είτε κατόπιν σχετικής αίτησης του δικαιούχου, είτε με απόφαση της αρμόδιας τελωνειακής περιφέρειας όταν δεν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσής της.