Τα επιδόματα που δικαιούνται γενικά οι οδηγοί των φορτηγών είναι τα εξής:

 • 1. Επίδομα ειδικών μεταφορών

Στους οδηγούς οχημάτων που μεταφέρουν βαρέα οχήματα (μπουλντόζες, γερανούς εκσκαφείς και βαρέα χωματουργικά μηχανήματα), τα οποία κινούνται αργά λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου, χορηγείται μηνιαίο επίδομα 104,45 ευρώ.

 • 2. Επίδομα ειδικών συνθηκών

Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου πάνω από 25 τόνους, καθώς και στους οδηγούς ρυμουλκών αυτοκινήτων ανεξαρτήτως ωφέλιμου φορτίου, χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών στο ποσό των 22,71 ευρώ μηνιαίως.

 • 3. Επίδομα ζεύξης ή απόζευξης

Σε περίπτωση κατά την οποία για την εκτέλεση της εργασίας τους οι οδηγοί που οδηγούν ρυμουλκά ή ημιρυμουλκά αυτοκίνητα, ανεξαρτήτως ωφέλιμου φορτίου, διενεργούν με εντολή του εργοδότη τους καθημερινά ζεύξεις ή αποζεύξεις διαφόρων τύπων ρυμουλκουμένων οχημάτων που ανήκουν στον ίδιο εργοδότη, χορηγείται το προηγούμενο επίδομα ειδικών συνθηκών με προσαύξηση για κάθε μήνα τέτοιας εργασίας κατά 17,03 ευρώ.

 • 4. Επίδομα φόρτωσης και εκφόρτωσης αυτοκινουμένων οχημάτων

Στην περίπτωση φόρτωσης και εκφόρτωσης αυτοκινούμενων οχημάτων επί ρυμουλκών (αυτοκινητάμαξες) από τον ίδιο οδηγό ρυμουλκού, με εντολή του εργοδότη του, του χορηγείται πρόσθετο επίδομα 54,49 ευρώ μηνιαίως.

 • 5. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

α) Στους οδηγούς αυτοκινήτων κάθε κατηγορίας και τύπου που απασχολούνται σε επιχειρήσεις τσιμεντοποιίας, χαλυβουργίας, παραγωγής ή μεταφοράς υγραερίων, μεταλλείων, λατομείων, ορυχείων - λιγνιτωρυχείων, παραγωγής ή μεταφοράς ασβέστη, επιχειρήσεις οδοποιίας - ασφαλτικών και χωματουργικών εργασιών, καθώς και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αποκομιδή απορριμμάτων και λυμάτων από νοσηλευτικά ιδρύματα ή κλινικές και βιομηχανικούς χώρους, χορηγείται για κάθε μήνα εργασίας επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 23,84 ευρώ.
β) Στους οδηγούς αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί μαλακτήρας σκυροδέματος (βαρέλα), χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας που ανέρχεται σε 49,95 ευρώ μηνιαίως.

 • 6. Διανομής μικροκιβωτίων, μικροδεμάτων, αναψυκτικών, ποτών κ.λπ.

Στους οδηγούς μικρών φορτηγών αυτοκινήτων κάτω από τέσσερις τόνους ωφέλιμου φορτίου, που κινούνται εντός αστικών περιοχών όλης της χώρας, για την διανομή μικροκιβωτίων, μικροδεμάτων, αναψυκτικών, ποτών, οικιακών κ.λπ. συσκευών και άλλων αναλώσιμων ή μη αγαθών και χωρίς τη βοήθεια βοηθού εργάτη, χορηγείται για κάθε μήνα εργασίας ειδικό επίδομα 39,73 ευρώ.

 • 7. Επίδομα επικίνδυνης εργασίας και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containers)

Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων ανεξαρτήτως ωφέλιμου φορτίου, που μεταφέρουν πολεμοφόδια και πυρομαχικά ή φυσίγγια, ραδιενεργά υλικά ή εξαρτήματα, εκρηκτικούς μηχανισμούς οποιουδήποτε τύπου και συστήματος, διαλυτικά χρώματα και καυστική ποτάσα, καθώς και στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων που εργάζονται σε τεχνικές εταιρείες γενικά και σε ορυχεία, λιγνιτωρυχεία, λατομεία, χωματουργικές οδοποιητικές και ασφαλτικές εργασίες, γαλαρίες - στοές, καθώς και σε αυτοκίνητα μεταφοράς άμμου, χώματος και σκυροδέματος (βαρέλες), χορηγείται για κάθε μήνα εργασίας τους, επίδομα επικίνδυνης εργασίας 49,95 ευρώ και για τους κατόχους διπλώματος ADR γίνεται η προσαύξηση 6,81 ευρώ μηνιαίως.
Το ίδιο επίδομα (49,95 ευρώ) χορηγείται, για κάθε μήνα εργασίας τους, και στους οδηγούς αυτοκινήτων που μεταφέρουν ανοιχτά ή κλειστά σιδηρά δοχεία μαζικής συσκευασίας και μεταφοράς υλικών (containers).
Οδηγοί που πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης και του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας και του επιδόματος μεταφοράς Containers, λαμβάνουν μόνον το ένα εξ αυτών.

 • 8. Επίδομα μεταφοράς χρημάτων

Στους οδηγούς αυτοκινήτων χρηματαποστολών που ανήκουν σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, χορηγείται για κάθε μήνα εργασίας επίδομα 46,55 ευρώ.

 • 9. Επίδομα πρόσθετης εργασίας οδηγών - πωλητών
 • 73,84 ευρώ μηνιαίως.
 • 10. Επίδομα ενοικίου

Στους οδηγούς οι οποίοι λόγω της εργασίας τους μετακινούνται και διαμένουν για τις ανάγκες αυτής εκτός έδρας της επιχειρήσεως και καταβάλλουν ενοίκιο κατοικίας στον τόπο που μετακινήθηκαν, αποδεικνυομένου τούτου από μισθωτήριο συμβόλαιο, χορηγείται επίδομα ενοικίου 139,65 ευρώ το μήνα.

 • 11. Επίδομα ειδικής εργασίας

Στους οδηγούς αυτοκινήτων μεταφοράς απορριμμάτων, οικοδομικών απορριμμάτων άμμου κ.λπ. που είναι υποχρεωμένοι να τα σκεπάζουν με επικάλυμμα κινούμενο με το χέρι, αναρριχώμενοι στα πλαϊνά του οχήματος, χορηγείται για κάθε μήνα εργασίας τους ειδικό επίδομα από 17,03 ευρώ.

 • 12. Επίδομα εργοταξίου τεχνικών έργων:
 • 10% επί του βασικού μισθού: 92,50 ευρώ το μήνα.
 • 13. Επίδομα διαχειριστικών λαθών:
 • 8% επί του βασικού μισθού 76,80 ευρώ μηνιαίως.
 • 14. Επίδομα πρόσθετης εργασίας οδηγών - χειριστών γερανών:
 • 23,56 ευρώ το μήνα.
 • 15. Αποζημίωση για τροφή με απόδειξη:
 • εφόσον κινηθούν σε ακτίνα (ευθεία πορεία) πλέον των 275 χλμ. από τον τόπο εκκίνησης, χορηγείται ημερησίως ποσό μέχρι 40,00 ευρώ για τροφή, με αντίστοιχη απόδειξη, υπό τον όρο μη διανυχτέρευσης, οπότε στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Εάν οι μισθωτοί κινηθούν εκτός των ορίων της Χώρας, καταβάλλεται για τροφή για κάθε ημέρα εργασίας, ποσό 50,00 ευρώ.

Με την ευκαιρία και προς ενημέρωση όλων των οδηγών φορτηγών της χώρας, στο τεύχος ΤΡΟΧΟΙ & TIR του Αυγούστου δημοσιεύουμε τη συλλογική σύμβαση εργασίας που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η του Σεπτέμβρη.