Διαρκής είναι η άνοδος στις τιμές των καυσίμων από το συνεχιζόμενο ράλι ανόδου του αργού πετρελαίου για όλες τις χώρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ με σημαντικές επιπτώσεις στο κόστος των μεταφορών. Έτσι αποκτά ιδιαίτερη σημασία η μελέτη της Διεθνούς Ένωσης Μεταφορών-IRU για τις επιπτώσεις της αύξησης των καυσίμων στις μεταφορές.

Σύμφωνα με τη μελέτη από 0,2 έως 0,34% επηρεάζεται το κόστος μεταφοράς για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης στις τιμές καυσίμου, αναφέρει η μελέτη της Διεθνούς Ένωσης Οδικών Μεταφορών- IRU.
Η IRU αναφέρει ότι αύξηση στις τιμές των καυσίμων αυξάνει το κόστος των μεταφορών και κατ’ επέκταση επιβαρύνει τους τελικούς καταναλωτές. Για την αύξηση του κόστους των μεταφορών με βάση την αύξηση της τιμής των καυσίμων, η Διεθνής Ένωση Μεταφορών -IRU εξέδωσε τον πίνακα που ακολουθεί.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Πόσο η αύξηση καυσίμου επηρεάζει το κόστος λειτουργίας ενός οχήματος
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34%
1% 0.20% 0.22% 0.24% 0.26% 0.28% 0.30% 0.32% 0.34%
2% 0.40% 0.45% 0.48% 0.52% 0.57% 0.60% 0.65% 0.68%
3% 0.60% 0.67% 0.72% 0.78% 0.85% 0.90% 0.97% 1.02%
4% 0.80% 0.89% 0.95% 1.05% 1.14% 1.20% 1.29% 1.35%
5% 1.00% 1.12% 1.19% 1.31% 1.42% 1.50% 1.61% 1.69%
6% 1.20% 1.34% 1.43% 1.57% 1.71% 1.80% 1.94% 2.03%
7% 1.40% 1.56% 1.67% 1.83% 1.99% 2.10% 2.26% 2.37%
8% 1.60% 1.78% 1.91% 2.09% 2.28% 2.40% 2.58% 2.71%
9% 1.80% 2.00% 2.15% 2.35% 2.56% 2.70% 2.91% 3.05%
10% 2.00% 2.23% 2.38% 2.62% 2.85% 3.00% 3.23% 3.38%
11% 2.20% 2.45% 2.62% 2.88% 3.13% 3.30% 3.36% 3.72%
12% 2.40% 2.68% 2.86% 3.14% 3.42% 3.60% 3.88% 4.06%
13% 2.60% 2.90% 3.10% 3.40% 3.70% 3.90% 4.20% 4.40%
14% 2.80% 3.12% 3.34% 3.66% 3.98% 4.20% 4.52% 4.74%
15% 3.00% 3.35% 3.58% 3.92% 4.27% 4.50% 4.85% 5.08%