Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον εξοπλισμό ADR

Καλώδια, συνδέσεις, μπαταρία κ.λπ.

Η ADR είναι μία ευρωπαϊκή συμφωνία η οποία διασφαλίζει τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Οι κανονισμοί ADR βασίζονται σε μία διεθνή συμφωνία ανάμεσα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν την αμοιβαία φιλοδοξία της δημιουργίας ασφαλέστερων μεταφορών, ουσιών επικίνδυνων για το περιβάλλον. Οι κανονισμοί ADR καλύπτουν όλες τις ουσίες που είναι εύφλεκτες, τοξικές ή διαβρωτικές.

Ο σκοπός της ύπαρξης οχημάτων οι οποίες συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ADR είναι η δυνατότητα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλείται ατύχημα οποιασδήποτε μορφής, και να μην επιδεινώνονται οι συνθήκες τυχόν ατυχήματος.

Ο εξοπλισμός ADR τοποθετείται απευθείας από το εργοστάσιο, και αυτό σημαίνει ότι το σύνολο του εξοπλισμού ADR είναι σχεδιασμένο και εγκατεστημένο σύμφωνα με τον ίδιο υψηλό βαθμό ποιότητας που χαρακτηρίζει τα οχήματα της Volvo.

Στην πράξη, η προσαρμογή του οχήματος στα πρότυπα ADR σημαίνει ότι το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος διαθέτει τέτοια περιβλήματα που τα καλώδια να προφυλάσσονται από τυχόν μηχανικές φθορές και οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι στεγανές.

Η καμπίνα διαθέτει υποδοχή συγκράτησης για προειδοποιητικό σήμα το οποίο υποδηλώνει το είδος των μεταφερόμενων επικίνδυνων εμπορευμάτων. Στην περίπτωση ατυχήματος, οι συνέπειες ελαχιστοποιούνται και περιορίζονται, και το διασωστικό προσωπικό μπορεί να βρει γρήγορα τι είδους εμπορεύματα μεταφέρει το όχημα, έτσι ώστε να προβεί όσο το δυνατόν ταχύτερα στις απαραίτητες ενέργειες.

Τα φορτηγά Volvo με εξοπλισμό προσαρμογής ADR διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

- Ο εξοπλισμός είναι τοποθετημένος από το εργοστάσιο, γεγονός που εγγυάται υψηλή λειτουργική αξιοπιστία.

- Τα χειριστήρια για την διακοπή της παροχής ρεύματος είναι μέσα στην καμπίνα και η πρόσβαση σ' αυτά είναι εύκολη.

- Τα ηλεκτρολογικά καλώδια είναι καλά προστατευμένα και με στεγανοποιημένες ενώσεις, ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο σπινθήρων και βραχυκυκλωμάτων.

Διακόπτες κινδύνου με εύκολη πρόσβαση

Για να μπορεί ο οδηγός να διακόπτει γρήγορα το ρεύμα στην περίπτωση ατυχήματος, ο διακόπτης βρίσκεται σε εύκολα προσιτό σημείο, στην καμπίνα.

Συμπληρωματικά, υπάρχει και ένας εξωτερικός διακόπτης έκτακτης ανάγκης, τοποθετημένος στο πίσω μέρος της πλευράς συνοδηγού της καμπίνας. Όλα τα σχετικά χειριστήρια φέρουν ευδιάκριτη σήμανση.

Προστατευμένα καλώδια και με στεγανού τύπου συνδέσεις

Όλα τα ηλεκτρολογικά καλώδια του πλαισίου πίσω από την καμπίνα, είναι καλά προστατευόμενα από κάθε είδους φθορές και κρούσεις με έναν ανθεκτικό πλαστικό σπιράλ σωλήνα. Έτσι περιορίζεται ο κίνδυνος σπινθήρων και βραχυκυκλωμάτων στο ηλεκτρικό σύστημα.

Το πίσω κιβώτιο ακροδεκτών, τοποθετημένο στο πίσω πλαίσιο, τα πλευρικά φώτα θέσεως και τα πίσω φώτα είναι καλά μονωμένα, με παρόμοιο τρόπο, για να αποφευχθούν οι επαφές διαρροών αερίου ή εύφλεκτων υγρών με εξαρτήματα τα οποία διαρρέονται από ρεύμα.

Τα οχήματα με συνδέσεις ρυμουλκούμενου, διαθέτουν 15 - πολική σύνδεση ρυμουλκούμενου εγκεκριμένη για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Θήκη μπαταριών με ηλεκτρονική μονάδα ADR

Η θήκη μπαταριών είναι τοποθετημένη στην εξωτερική πλευρά του πλαισίου, στο εμπρός μέρος του σασί. Στο κιβώτιο μπαταριών, υπάρχει μία ηλεκτρονική μονάδα ADR, έργο της οποίας είναι η μεταβίβαση του σήματος από τον αντίστοιχο διακόπτη (εντός και εκτός καμπίνας) και κατά συνέπεια η αποσύνδεση της μπαταρίας.

Όλες οι συνδέσεις καλωδίων προφυλάσσονται με πλαστικά καλύμματα. Η θήκη των μπαταριών διαθέτει επίσης οπές εξαερισμού έτσι ώστε να είναι δυνατή η απαγωγή των εκρηκτικών αερίων που εκλύονται από τις μπαταρίες.

Θερμαντήρας στάθμευσης με έγκριση ADR

Ο θερμαντήρας στάθμευσης καμπίνας, τοποθετημένος από το εργοστάσιο, είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς ADR σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση. Ο θερμαντήρας σβήνει αυτόματα μόλις σβήσει ο κινητήρας ή απεμπλακεί ο δυναμολήπτης.

Εγκατάσταση για προειδοποιητική πινακίδα στο εμπρός μέρος της καμπίνας

Κατά την μεταφορά των περισσότερων ουσιών που εντάσσονται στους κανονισμούς ADR, το όχημα θα πρέπει να φέρει προειδοποιητικές πινακίδες τετράγωνου σχήματος, ανακλαστικές και με πορτοκαλί χρώμα. Οι καμπίνες της Volvo που είναι προδιαγραφών ADR, έχουν υποδοχή πρόσδεσης προειδοποιητικής πινακίδας στο εμπρός μέρος της καμπίνας.

Οι κανονισμοί ADR προβλέπουν δύο πυροσβεστήρες

Το όχημα το οποίο προορίζεται για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, θα πρέπει να διαθέτει δύο πυροσβεστήρες:

Α: Πυροσβεστήρα κατ' ελάχιστο 2 κιλών, κύρια αποστολή του οποίου είναι η πυρόσβεση στην καμπίνα ή τον κινητήρα.

Β. Πυροσβεστήρα κατ' ελάχιστο 6 κιλών, ο οποίος προορίζεται κυρίως για πυρκαγιές στα ελαστικά, τα φρένα και το εμπόρευμα.

Οι πυροσβεστήρες δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο εξοπλισμού ADR - BAS2 και πρέπει να παραγγέλλονται ξεχωριστά.

Προαιρετικός Εξοπλισμός

Ορισμένα στοιχεία του εξοπλισμού ασφαλείας μπορούν να παραγγέλλονται ξεχωριστά από το εργοστάσιο, όπως τάκοι τροχών, προειδοποιητικά τζάκετ και προειδοποιητικά τρίγωνα. Σύμφωνα με τους κανονισμούς ADR, αρκεί στον εξοπλισμό ασφαλείας να περιλαμβάνονται δύο προειδοποιητικά τρίγωνα. Οι προειδοποιητικές λυχνίες που ήσαν υποχρεωτικές παλαιότερα, μπορούν ωστόσο να παραγγέλλονται απευθείας από το εργοστάσιο, με το δικό τους κωδικό.