Πρόσφατα, το υπ. Μεταφορών καθόρισε τον τρόπο διαβίβασης προς τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες Μεταφορών των διαπιστούμενων εκ μέρους των ελεγκτικών οργάνων πλέον σοβαρών παραβάσεων των κοινοτικών κανόνων, όπως αναφέρονται στον κοινοτικό κανονισμό 1071/2009/ΕΚ και στον οποίο έχει προσαρμοστεί η ελληνική νομοθεσία (νόμος 3887/10).

Σκοπός είναι η γνωστοποίηση της παράβασης για καταχώρηση στο ΕΜΜΕ και η δήλωση – συγκατάθεσης του οδηγού για την επεξεργασία των στοιχείων στα οποία περιλαμβάνονται και προσωπικά δεδομένα.

Συγκεκριμένα, στο ΕΜΜΕ θα καταχωρούνται:

Ο κωδικός τύπου παράβασης, ο κωδικός κατηγορίας παράβασης, η περιγραφή της παράβασης, η περιγραφή της παράβασης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ο κωδικός παράβασης σύμφωνα με κοινοτική νομοθεσία (εφόσον υπάρχει), η ημερομηνία παράβασης, ο τόπος παράβασης, η ημερομηνία ελέγχου κατά την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, ο αρ. πρωτοκόλλου και ημερομηνία της πράξης καταλογισμού.

Επίσης θα καταγράφεται η επωνυμία της μεταφορικής επιχείρησης, ο ΑΦΜ της μεταφορικής επιχείρησης (μόνο για ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις), το όνομα του οδηγού, ο αριθμός της άδειας Ικανότητας Οδήγησης (μόνο για ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις), το κράτος εγκατάστασης της μεταφορικής επιχείρησης και συντομογραφία του κράτους (π.χ. GR) (με δύο χαρακτήρες σύμφωνα με κωδικοποίηση ISO), ο αύξων αριθμός επικυρωμένου αντιγράφου της κοινοτικής άδειας. Στη συνέχεια, ο οδηγός θα καλείται να υπογράφει τη δήλωση-συγκατάθεση για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, στην οποία αναφέρεται ότι «Ενημερώθηκα για την καταχώριση της παράβασης στο μητρώο και για την επεξεργασία των δεδομένων του εντύπου».

Οι πλέον σοβαρές παραβάσεις

Στον πίνακα που ακολουθεί, δημοσιεύουμε στην τελική τους μορφή, τις πλέον σοβαρές παραβάσεις με τους κωδικούς τους, όπως αυτές θα καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ).